Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Σύσταση - Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)   /   Έγγραφα και Δικαιολογητικά για την ΥΜΣ ΕΒΕΑ   /   Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Ε.Π.Ε.)


Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Ε.Π.Ε.)

 

 

Έγγραφα Σύστασης

Διευκρινίσεις

1.

Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για εξουσιοδότηση τρίτου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

2.

Πρότυπο Καταστατικό ΕΠΕ

Σε έντυπη μορφή ενυπόγραφο με γνήσιο υπογραφής και σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή.

3.

Οι Έλληνες υπήκοοι αστυνομική ταυτότητα

Οι πολίτες κράτους-μέλους ΕΕ, επικυρωμένη ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

Οι πολίτες τρίτων χωρών, επικυρωμένο διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται.

 

4.

Έντυπα ΔΟΥ Μ3, Μ6, Μ7, Μ8ή έντυπο Δ211

 

5.

Αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου

- σε κοινό λογαριασμό που άνοιξαν οι εταίροι για τον σκοπό αυτό ή

- στους ατομικούς λογαριασμούς των ενδιαφερομένων (θα πρέπει να είναι κατατεθειμένο το ποσό με το οποίο συμμετέχει ο καθένας από τους εταίρους στην ΕΠΕ)

6.

Κόστος Σύστασης (60 €) + Τέλος καταχώρισης (10 €) Σύνολο 70 €

 

7.

Προέγκριση Επωνυμίας (αν έχει προηγηθεί)

 

8..

Υπεύθυνη Δήλωση διαχειριστή μη εταίρου.

Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από τον διαχειριστή μη εταίρο ότι αποδέχεται το διορισμό του.

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ.

 
 • Αντίγραφο καταστατικού.
 • Για ΙΚΕ και ΕΠΕ, ακριβές αντίγραφο Γενικής Συνέλευσης για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία, υπογεγραμμένο από το διαχειριστή.
 • Για ΟΕ και ΕΕ, υπεύθυνη δήλωση από όλους τους εταίρους για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΕ.

 
 • Ανακοίνωση σύστασης ΓΕΜΗ.
 • Ανακοίνωση τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Ανακοίνωση από την οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
 • Αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρείας.

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

 
 • Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου.
 • Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης-εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του.
 • Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου από την οποία να προκύπτει η εκπροσώπηση του αλλοδαπού νομικού προσώπου, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
 • Για την έκδοση ελληνικού ΑΦΜ στο ανωτέρω έγγραφο, απαιτείται και ο διορισμός φορολογικού εκπροσώπου.


Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ο ίδιος, συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση που αποδέχεται τον διορισμό του.

Για την έκδοση ελληνικού ΑΦΜ στο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, απαιτούνται τα φορολογικά έντυπα Μ3 και Μ7

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει χορηγηθεί ελληνικό ΑΦΜ στο αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο.


Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.

Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.

08/02/2022 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 • 
ΓΕΜΗ