Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Σύσταση - Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)   /   Διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων εκτός Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)   /   Ατομικές


Ατομικές Επιχειρήσεις

Για να ιδρυθεί μία Ατομική Επιχείρηση από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ θα πρέπει:

1. Να εκδοθεί από το Τμήμα Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών εταιρειών και λοιπών υπόχρεων του ΕΒΕΑ, η ΒΕΒΑΙΩΣΗ Χορήγησης Προεγγραφής συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση. Αν θέλετε να αιτηθείτε χρήση Διακριτικού Τίτλου για την επιχείρησή σας, θα χρειαστεί να πληρωθεί το ποσό των 10€ με τους εξής τρόπους:

1. Κατάθεση του ποσού στα ταμεία του Ε.Β.Ε.Α.
2. Πληρωμή μέσω POS στα ταμεία του Ε.Β.Ε.Α.
3. Μέσω e-banking στον λογαριασμό τραπέζης Πειραιώς του Ε.Β.Ε.Α.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR9501720500005050041544479
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στην κατάθεση θα πρέπει να αναφέρεται:

α) Ο αριθμός μητρώου του Ε.Β.Ε.Α. ή το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
β) Η αιτιολογία κατάθεσης του ποσού


Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που υποβάλετε ως τρίτος για την επιχείρηση, θα χρειαστεί εξουσιοδότηση και φωτοτυπία ταυτότητας.

2. Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙΤΕ στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο (Ε.Φ.Κ.Α.).

3. Να εκδοθεί η ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

4. Να γίνει εγγραφή στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ αλλά και στα μητρώα αυτού, από το οποίο έχει εκδοθεί η κατά την ανωτέρω παράγραφο 1, Βεβαίωση Χορήγησης Προεγγραφής. Τα δικαιολογητικά για τη διαδικασία αυτή είναι τα εξής:

- ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που υποβάλετε ως τρίτος για την επιχείρηση, θα χρειαστεί εξουσιοδότηση και φωτοτυπία ταυτότητας.

- ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σε φωτοτυπία).

- ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ε.Ε. ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ή ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός Ε.Ε. (σε φωτοτυπία).

- ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπου απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (σε φωτοτυπία).

Τέλος, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής θα χρειαστεί να πληρωθούν τα ετήσια τέλη ΓΕΜΗ (30€) καθώς και το τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ (10€).

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

13/01/2021 ΠΗΓΗ: E.B.E.A.


DOWNLOADS
LogariasmosEpimelitiriou_F1821537240.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ