Οργάνωση ΕΒΕΑ   /   Αποστολή και στόχοι


Αποστολή & Στόχοι

Το ΕΒΕΑ έχει ως αποστολή:

 • Να λειτουργεί ως Σύμβουλος της εκάστοτε κυβέρνησης σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών και γενικότερα αναπτυξιακής πολιτικής. Συγκεκριμένα:
  • Διατυπώνει συγκεκριμένες θέσεις και πραγματοποιεί πλήθος παρεμβάσεων στην πολιτική ηγεσία για όλα τα προωθούμενα από την Πολιτεία νομοθετήματα τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές του
  • Καινοτομεί, καταγράφοντας τις προτεραιότητες του συνόλου των δυνάμεων της αγοράς και τις προβάλλει στο σωστό χρόνο, στα αρμόδια πρόσωπα και υπηρεσίες
  • Παρακολουθεί τις προκλήσεις των καιρών με ποιότητα και κατάλληλη οργάνωση, και δίνει μια νέα δυναμική στους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, προσπαθώντας να μειώσει τα μειονεκτήματα και να ενισχύσει τα πλεονεκτήματά τους
  • Συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιτυχούς πληροφόρησης του επιχειρηματικού κόσμου
 • Να εκπροσωπεί, να υποστηρίζει και να αναδεικνύει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα:
  • Ενημερώνει συστηματικά τα μέλη του γύρω από τις εξελίξεις σε κρίσιμα οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα
  • Παρέχει δωρεάν πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις - μέλη του
  • Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις για την ανάλυση ειδικών θεμάτων της οικονομίας και επιμέρους κλαδικών θεμάτων
  • Διοργανώνει και συμμετέχει σε επιχειρηματικές αποστολές από και προς ξένες χώρες, με σκοπό τη διεύρυνση των διεθνών οικονομικών σχέσεων
  • Διενεργεί έρευνες και μελέτες προκειμένου να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις παραγωγικές τάξεις, και να προωθήσει την πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων ? μελών του
  • Αναπτύσσει επαφές με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς, με στόχο την ενημέρωση και την προώθηση θέσεων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρήσεων
  • Διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια επιμόρφωσης που προωθούν την αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων ? μελών του
  • Πραγματοποιεί μια σειρά από τακτικές ενημερωτικές εκδόσεις, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του και την απήχησή του στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα
  • Απονέμει σε ετήσια βάση τα Επιχειρηματικά Βραβεία του, με στόχο την επιβράβευση της επιχειρηματικής αριστείας και την εν γένει ανάδειξη της επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου
 • Με τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τις παρεμβάσεις του, το ΕΒΕΑ επιδιώκει:
  • την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενθάρρυνση και υποβοήθηση της ατομικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας
  • την εξάλειψη των πάσης φύσεως αντικινήτρων που εμποδίζουν την ανάληψη παραγωγικών πρωτοβουλιών
  • τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση, αλλά και την προώθηση νέων επενδύσεων
  • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας
  • τη δημιουργία ενός νομοθετικού και διοικητικού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και υγιή ανταγωνισμό, με ίσους και ξεκάθαρους όρους για όλους
  • την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
  • την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας, και την υιοθέτησή τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις
  • την προώθηση μιας περισσότερο ευέλικτης αγοράς εργασίας, που θα ευνοεί την ενίσχυση της απασχόλησης, σε συνδυασμό με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς
  • τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές
  • την αναβάθμιση και προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας και της αγοράς
  • την προώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την ενίσχυση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης λειτουργίας των επιχειρήσεων
  • τη διεύρυνση των προσφερομένων υπηρεσιών του, μεγεθύνοντας έτσι την προσφορά του προς τις επιχειρήσεις - μέλη του

09/08/2016 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

 • 
ΓΕΜΗ