Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Εμπορικές Αποθήκες


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 24/31-05-1985, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. της 27-07-1999 (ΦΕΚ 580/27-07-1999) περί του «Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας», άρθρο 170, παρ. 1, ορίζεται ότι «1. Για την κατασκευή των εμπορικών αποθηκών απαιτείται έγκριση του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου»

Προκειμένου για την έκδοση της ανωτέρω άδειας θα πρέπει:

 • Η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στο ΕΒΕΑ.
 • Να έχει εκπληρώσει τις ταμειακές της υποχρεώσεις στο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα.
 • Να προσκομισθούν:
  • ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Προσκομίζεται οπωσδήποτε επεξηγηματικό υπόμνημα όπου περιγράφεται το οικόπεδο (θέση, εμβαδόν) και η αποθήκη (επιφάνεια, ύψος, όροφοι, αν είναι μεταλλική ή όχι). Απολύτως απαραίτητη είναι η αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της κατασκευής της αποθήκης με περιγραφή των προς αποθήκευση εμπορευμάτων (είδος, μορφή, όγκος, διαστάσεις, τρόπος αποθήκευσης).
  • ΣΧΕΔΙΑ:
   • Τοπογραφικό διάγραμμα (με θεωρημένους όρους δόμησης και ρητή αναφορά ότι απαιτείται έγκριση ΕΒΕΑ).
   • Διάγραμμα κάλυψης.
   • Τα ανωτέρω δύο σχέδια προσκομίζονται εις διπλούν στην περίπτωση που το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ζητά από τον ενδιαφερόμενο θεώρησή τους από το Ε.Β.Ε.Α. Αν το Πολεοδομικό Γραφείο ζητά θεώρηση και άλλων σχεδίων (π.χ. κάτοψη κτιρίου) προσκομίζονται και αυτά εις διπλούν. Σε περίπτωση που το Πολεοδομικό Γραφείο δεν ζητά θεώρηση σχεδίων, τότε προσκομίζεται ένα Τοπογραφικό κι ένα Διάγραμμα κάλυψης.
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Για Α.Ε., Ε.Π.Ε. & ΙΚΕ Ισολογισμός τελευταίας χρήσης. Για Ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε. φορολογικά στοιχεία τελευταίου έτους. Για νεοσύστατες ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ μπορoύν να υποβληθούν ισοζύγια.
  • ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Σε περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση δεν είναι ιδιοκτήτρια του οικοπέδου, προσκομίζεται μισθωτήριο που έχει προηγουμένως κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή.
  • ΑΙΤΗΣΗ.
 • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ : Το ύψος του παραβόλου είναι από 500,00€ έως 5.000,00€ κατά περίπτωση και καταβάλλεται στο ταμείο του ΕΒΕΑ. Με την αίτηση προκαταβάλλεται ποσό 250€.

Σημείωση: Οι άδειες που εκδίδονται από το Επιμελητήριο, αφορούν την έκδοση κατασκευής νέας εμπορικής αποθήκης και όχι τη νομιμοποίηση ή επέκταση ήδη ανεγερθείσας.

10/10/2018 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


DOWNLOADS
FEK580_27-07-1999_F475962720.pdf

 

 • 
ΓΕΜΗ