Υπηρεσίες ΕΒΕΑ   /   Εξωστρέφεια Επιχειρήσεων   /   Πιστοποιητικά Καταγωγής / Τιμολόγια Εξαγωγής / Θεωρήσεις


Πιστοποιητικά Καταγωγής / Τιμολόγια Εξαγωγής / Θεωρήσεις

Έκδοση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για την έκδοση Πιστοποιητικών Καταγωγής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7 - 106 71 Αθήνα, 4oς όροφος / Αρμόδιοι Υπάλληλοι: κ. Αντώνιος Καβαλίκας, κ. Σταυρούλα Παυλίτινα τηλ. 2103627745).

Τα Πιστοποιητικά Καταγωγής χορηγούνται από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια του τόπου που εδρεύουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Είναι συνήθως απαραίτητα, ως αποδεικτικά καταγωγής των εμπορευμάτων στις χώρες εισαγωγής τους.

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
 • Για τα μέλη του ΕΒΕΑ: να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Επιμελητήριο.
 • Για τα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών: Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας για το τρέχον έτος.
ΙΙ. ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Τα έντυπα των Πιστοποιητικών Καταγωγής χορηγούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΒΕΑ.

Είναι σε τρία (3) αντίτυπα (ΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), πανομοιότυπα, αλλά διαφορετικού χρώματος.

Συμπληρώνονται από τον εξαγωγέα μέσω Η/Υ, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά προτίμηση αγγλικά) και υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας προς θεώρηση ως εξής:

 • α) Ένα (1) Πρωτότυπο
 • β) Μία (1) Αίτηση και
 • γ) Τρία έως τέσσερα (3-4) αντίγραφα, ανάλογα με το αίτημα του ενδιαφερομένου.

Επισημαίνεται ότι:

 • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταγωγής προβλέπεται μόνο ένα για κάθε τιμολόγιο εξαγωγής και είναι μονοσέλιδο (όχι δεύτερη σελίδα).
 • Δεν πρέπει να έχουν διορθώσεις (σβησμένες λέξεις, διπλογραμμένες κ.λπ.) - Κάθε μεταβολή πρέπει να ελέγχεται και να επικυρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου που το έχει θεωρήσει.
 • Την αίτηση υπογράφει και σφραγίζει ο υπεύθυνος της εξαγωγικής επιχείρησης.
ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • α) Τιμολόγιο Εξαγωγής
 • β) Τιμολόγιο Αγοράς των εμπορευμάτων από τις Ελληνικές Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες, ή εμπόρους - εισαγωγείς τους
 • γ) Τιμολόγιο Εισαγωγής των εμπορευμάτων όταν πρόκειται για επανεξαγωγή από τον ίδιο τον Εξαγωγέα
 • δ) Υπεύθυνη δήλωση
 • ε) Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας από οικείο επιμελητήριο εφόσον ο εξαγωγέας δεν είναι μέλος του ΕΒΕΑ

Σημείωση: Για την αποφυγή τυχόν ψευδών δηλώσεων και την όσο δυνατόν καλύτερη διασφάλιση της αξιοπιστίας, τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Έλληνα εξαγωγέα γενικότερα, ζητείται από το αρμόδιο Τμήμα όπως μετά το πέρας της εξαγωγής προσκομιστεί αντίγραφο της σχετικής διασάφησης.

IV. ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Επίσης, από την Υπηρεσία μας θεωρούνται, εκτός των Πιστοποιητικών Καταγωγής, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, Εμπορικά Τιμολόγια Εξαγωγής, καθώς και διάφορα άλλα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά (π.χ. Ποιότητας, Ανάλυσης, Φυτοϋγείας, Ραδιενέργειας).
V.ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

Για τη θεώρηση των Πιστοποιητικών Καταγωγής καταβάλλεται παράβολο 10 και για τη θεώρηση Εμπορικών Τιμολογίων ή άλλων Πιστοποιητικών 5 ανά πρωτότυπο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το ΕΒΕΑ στο πλαίσιο των αναγκών που δημιούργησε η πανδημία του Κορωνοϊού και με γνώμονα την όσο το δυνατόν πιο άμεση (και με ασφάλεια) εξυπηρέτηση των μελών του, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως παρέχει πλέον τη δυνατότητα σε όλες τις Εξαγωγικές Επιχειρήσεις, να αιτούνται και να λαμβάνουν μέσω διαδικτύου:

 • Ψηφιακά Θεωρημένα Πιστοποιητικά Καταγωγής
 • Τιμολόγια Εξαγωγής
 • και άλλα συναφή έγγραφα προς εξαγωγή
Μπορείτε να επισκεφθείτε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μέσω του e-Chamber του ΕΒΕΑ.
Το ΕΒΕΑ θα λειτουργεί παράλληλα με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα και τη μέχρι τώρα Υπηρεσία για τα Πιστοποιητικά Καταγωγής, με τη φυσική παρουσία των επιχειρήσεων στα γραφεία μας, έως ότου οι εταιρείες εξοικειωθούν με τη νέα βάση των Πιστοποιητικών Καταγωγής.

17/09/2021 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 • 
ΓΕΜΗ