Οργάνωση ΕΒΕΑ   /   Διεύθυνση ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Λοιπών Υπόχρεων & Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)   /   ΤΜΗΜΑ Ι.Κ.Ε.


Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΚΕ

Προϊστάμενος : Παναγόπουλος Αθανάσιος

Τηλ.: 210 3382104

e-mail: gemiike@acci.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος ΙΚΕ της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ είναι οι αναφερόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019.

Ειδικότερα το Τμήμα είναι αρμόδιο για τα εξής:

  • την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86 του ν. 4635/2019
  • κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,
  • την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,
  • την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του ν. 4635/2019, μόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται μέσω ΥΜΣ,
  • την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95 και 97 του ν. 4635/2019,
  • την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 111 του ν. 4635/2019,
  • τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4635/2019.
  • Σημειώνεται ότι η λειτουργία της «Υπηρεσία μιας Στάσης» για την σύσταση των ΙΚΕ από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων έχει καταργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/29-07-2020).

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΙΚΕ παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

 

 

12/01/2021 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ