Οργάνωση ΕΒΕΑ   /   Διεύθυνση ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Λοιπών Υπόχρεων & Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)   /   ΤΜΗΜΑ Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών & λοιπών υπόχρεων


Αρμοδιότητες Τμήματος Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών & λοιπών υπόχρεων υπηρεσίας ΓΕΜΗ ΕΒΕΑ

Τμήμα Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών & λοιπών υπόχρεων

Προϊσταμένη : Mαρία Ελεονώρα Τιμοθέου

Τηλ.: 210.33.82.132

E-mail: norat@acci.gr

 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών & Λοιπών υπόχρεων της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ είναι οι αναφερόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019.

Συγκεκριμένα, στο Τμήμα υπάγονται οι αναφερόμενοι Υπόχρεοι στο Άρθρο 86 παρ. 1, (από ε έως και ιε) και παρ.2, του ν. 4635/2019.

Ειδικότερα το Τμήμα είναι αρμόδιο για τα εξής:

 

  • την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 86, παρ. 1, (από ε έως και ιε) και παρ.2, του ν. 4635/2019.
  • κάθε καταχώριση που αφορά στους ανωτέρω υπόχρεους,
  • την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,
  • την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του ν. 4635/2019.
  • την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 96 και 98 και 99 του ν. 4635/2019,
  • την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 111 του ν. 4635/2019,
  • τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4635/2019.
  • Επιπλέον, είναι αρμόδιο για τη σύσταση όλων των ανωτέρω οντοτήτων που προς το παρόν, εξαιρούνται από τη διαδικασία της «Υπηρεσία μιας Στάσης»

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΤΜΗΜΑ Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών & λοιπών υπόχρεων παρακαλούμε πατήστε στους αντίστοιχους συνδέσμους.

 

30/12/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών & Λοιπών υπόχρεων 

  • 
ΓΕΜΗ