Οργάνωση ΕΒΕΑ   /   Διεύθυνση ΑΕ & ΕΠΕ & Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)   /   Τμήμα Α.Ε. Β'


Αρμοδιότητες Τμήματος ΑΕ Β΄

Προϊσταμένη: Μπακολουκά Ευθυμία, MA
Τηλ.: 210 36.18.817, 210.33.82.207
E-mail: ae-support@acci.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος ΑΕ Β΄ της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ είναι οι αναφερόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019.

Συγκεκριμένα στο Τμήμα ΑΕ Β΄ υπάγονται οι Ανώνυμες Εταιρείες της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ με αριθμό ΓΕΜΗ που λήγει στους αριθμούς -601000, -701000, -801000, -901000 και - 001000

Ειδικότερα το Τμήμα είναι αρμόδιο για τα εξής:

  • την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86 του ν. 4635/2019 εξαιρουμένων των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α’ 227),
  • κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,
  • την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,
  • την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του ν. 4635/2019, μόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται μέσω ΥΜΣ,
  • την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98 του ν. 4635/2019,
  • την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 111 του ν. 4635/2019,
  • τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4635/2019.
  • Επιπλέον, λειτουργεί ως «Υπηρεσία μιας Στάσης» και ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες κατά τα οριζόμενα στο ν. 4441/2016 (Α’ 227).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΑΕ παρακαλούμε πατήστε εδώ.

23/09/2020 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ