Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Πληροφορίες ανά Νομική Μορφή   /   Ο.Ε. - Ε.Ε.   /   Πληροφορίες Γ.Ε.ΜΗ. Ο.Ε. - Ε.Ε.


Πληροφορίες Γ.Ε.ΜΗ. Ο.Ε. - Ε.Ε.

 

Email: gemioe@acci.gr

Τηλ.: 210.33.82.122, -441

Πιστοποιητικά Ο.Ε. & Ε.Ε.

Email: gemicert-oe@acci.gr

Τηλ.: 210.33.82.243, -440, -118

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ Ο.Ε. & Ε.Ε.

Email: yms-oe@acci.gr

Τηλ.: 210.33.82.408, -211

21/09/2020 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ