Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Πληροφορίες ανά Νομική Μορφή   /   Λοιπές Νομικές Μορφές   /   Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. Λοιπών Νομικών Μορφών


Ενημέρωση για τις ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ με τις διατάξεις του νέου νόμου του Γ.Ε.ΜΗ.

Ο νέος Νόμος του Γ.Ε.ΜΗ. (Ν.4635/2019, Άρθρο 86 παράγραφος 2γ) αναφέρει τα εξής: «Αν οι καθολικοί διάδοχοι είναι πρόσωπα πέραν του ενός (κοινωνία κληρονόμων) και συνεχίζουν από κοινού την εμπορική επιχείρηση του θανόντος, πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας (12) δώδεκα μηνών από την από κοινού διενέργεια πράξεων που υποδηλώνουν τη συνέχεια, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Αυτή συνοδεύεται από ιδρυτικό καταστατικό έγγραφο εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των αντίστοιχων διατάξεων για τον συγκεκριμένο εταιρικό τύπο που θα επιλεγεί.»

Συνεπώς, για τις κοινωνίες κληρονόμων που συστάθηκαν στην ΔΟΥ πριν την έναρξη του νόμου (δηλαδή πριν την 30-1-2020), η προθεσμία των 12 μηνών λήγει ένα έτος μετά την έναρξη του νόμου, δηλαδή μέχρι την 30-1-2021.

Για αυτές που συστάθηκαν μετά τις 30-1-2020 η προθεσμία λήγει ένα χρόνο μετά την κοινή διενέργεια πράξεων (η οποία αποδεικνύεται από φορολογικά έγγραφα της κοινωνίας).

Κατά τα παραπάνω και εφόσον ρητά απαγορεύεται η μετατροπή των κοινωνιών σε άλλου είδους εταιρεία (βλ και Ν.4601/2019), οι κοινωνίες κληρονόμων σε αυτό το διάστημα των 12 μηνών, θα πρέπει:

α) Στην περίπτωση που επιθυμούν τη συνέχιση της εμπορικής επιχείρησης του θανόντος, να προβούν πρώτα στη σύσταση μέσω της ΥΜΣ νέας εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, με εισφορά της περιουσίας της κοινωνίας των κληρονόμων ως κεφάλαιο στην νέα εταιρεία (Η έκθεση εκτίμησης απαιτείται μόνο στην περίπτωση σύστασης κεφαλαιουχικής εταιρείας) και έπειτα στη διαγραφή τους από την ΔΟΥ και ακολούθως από το ΓΕΜΗ και,

β) Σε αντίθετη περίπτωση, να προβούν στη διαγραφή τους από την ΔΟΥ και ακολούθως από το ΓΕΜΗ.

05/11/2020 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ