Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Πληροφορίες ανά Νομική Μορφή   /   Λοιπές Νομικές Μορφές   /   Συχνές Ερωτήσεις Λοιπών Νομικών Μορφών


Συχνές Ερωτήσεις Λοιπών Νομικών Μορφών

 

 

 

 

 

 

===== Απαντήσεις =====

 

Ερώτηση 1) Μπορεί διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος σε εταιρεία ΑΜΚΕ (Αστική Μη Κερδοσκοπική), να είναι "τρίτος", δηλαδή να μην είναι μέλος της ΑΜΚΕ;

Με τις υπ΄ αριθ. 13/1997 και 1859/2011 αποφάσεις της ολομελείας του Α.Π, έχει κριθεί ότι  η διαχειριστική εξουσία στις προσωπικές εταιρείες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την εταιρική ιδιότητα. ("Αρχή της αυτοδιαχείρισης" βλ και Μιχ Μαρίνου- Γ. Τριανταφυλλάκη ¨Το δίκαιο των προσωπικών εταιρειών-ερμηνεία κατ΄άρθρον»), ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να οριστεί με την εταιρική σύμβαση ή με απόφαση των εταίρων τρίτος (μη εταίρος) διαχειριστής όπως συμβαίνει στις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Ως προσωπική εταιρεία θεωρείται και η αστική εταιρεία του άρθρου 784ΑΚ ιδίως μετά την εξομοίωσή της με την ομόρρυθμη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 270 του ν.4072/2012.. Περαιτέρω η τυχόν ανάθεση της διαχείρισης προσωπικής εταιρείας σε τρίτο  δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παροχή εξουσίας οργανικής διαχείρισης των άρθρων 748ΑΚ & 254 ν.4072/2012, αλλά μόνο ως παροχή πληρεξουσιότητας από την εταιρεία για συγκεκριμένες πράξεις, η οποία θα διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις της σύμβασης εργασίας ή εντολής. 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ερώτηση 2) Ποια δικαιολογητικά απαιτείται να υποβάλλονται για την ίδρυση μίας Ενεργειακής Κοινότητας του Ν.4513/2018;

Ξεκινώντας από  τον έλεγχο επωνυμίας, τον οποίο θα πρέπει αιτηθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών και Λοιπών Υπόχρεων ή στο email: gemi-loipes@acci.gr, θα πρέπει: Η επωνυμία της Εν. Κοινότητας περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον όρο «Ενεργειακή Κοινότητα» ή τη συντομογραφία «Ε.Κοιν.» και ένδειξη της έκτασης της ευθύνης των μελών της (δηλαδή περιορισμένης ή απεριόριστης ευθύνης). Ονόματα φυσικών προσώπων ή επωνυμίες νομικών προσώπων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία της Ε.Κοιν.

Αφού προηγηθεί κατά τα παραπάνω ο έλεγχος επωνυμίας υποβάλλονται: 

  • Καταστατικό υπογεγραμμένο ή καλύτερα σχέδιο καταστατικού (ώστε να προηγηθεί έλεγχος από την νομική υπηρεσία πριν την υπογραφή του καταστατικού για διευκόλυνση των συναλλασσόμενων). Επισημαίνεται ότι ο ελάχιστος αριθμός των μελών της εν. κοινότητας (εκτός κάποιων λίγων εξαιρέσεων) είναι 5. Στο καταστατικό θα πρέπει να αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) των φυσικών προσώπων - μελών της, καθώς και η επωνυμία, η έδρα, ο ΑΦΜ και, εφόσον υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών προσώπων- μελών της.
  • Συμβολαιογραφικά έγγραφα ή δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά πρόσωπα - μέλη που να αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. (δηλαδή στο ΕΒΕΑ της Περιφέρειας Αττικής), ή τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των φυσικών προσώπων - μελών τους που είναι δημότες δήμου της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν, καθόσον σύμφωνα με την παρ. 2 του  άρθρου 3 του ν.4513:  "Τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. και συγκεκριμένα τα φυσικά πρόσωπα - μέλη να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή να είναι δημότες δήμου της Περιφέρειας αυτής, ενώ τα νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν."
  • Τα τελευταία θεωρημένα από το ΓΕΜΗ ή άλλο μητρώο, καταστατικά των νομικών προσώπων- μελών της Ε.Κοιν. όπου ελέγχεται αν τα νομικά πρόσωπα σήμερα δεν έχουν λυθεί ή διαγραφεί από τα αντίστοιχα μητρώα.
  • Αντίγραφα ταυτοτήτων των μελών-φυσικών προσώπων  όπου ελέγχεται αν όλα τα ιδρυτικά μέλη είναι ενήλικοι.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

Ερώτηση 3) Οι κοινωνικές συνεταιριστικές (ΚοιΣ.Π.Ε. και ΚοινΣ.ΕΠ), οι οποίες ανήκουν στο ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ;
  • Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣ.Π.Ε.) ρυθμίζονται κατά κύριο λόγο από τον ν. 1667/1986 (περί αστικών συνεταιρισμών) και το άρθρο 12 του ν.2716/1999, οπότε εγγράφονται μετά από έλεγχο νομιμότητας της υπηρεσίας ΓΕΜΗ σύμφωνα με παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4635/2019  (΄0πως δηλαδή οι ενεργειακές κοινότητες και οι άλλοι αστικοί συνεταιρισμοί).ΠΡΟΣΟΧΗ!!: Πριν την υποβολή προς καταχώρηση της σύστασής τους στο ΓΕΜΗ θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει προηγηθεί η έκδοση "άδειας σκοπιμότητας" η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας μετά από εξέταση του καταστατικού τους (παρ. 3 άρθρου 12 του ν.2716/1999).
  • Οι κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣ.ΕΠρυθμίζονται κατά κύριο λόγο από τον ν. 4430/2016 και συμπληρωματικά από τον ν.1667/1986. Ο έλεγχος κατά την σύστασή τους και τις τροποποιήσεις του καταστατικού της σύμφωνα με τον νόμο, γίνεται από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κατά συνέπεια και με δεδομένο ότι  ο ν.4430/2016 δεν έχει ακόμη τροποποιηθεί, αλλά ούτε στο ν. 4635/2019 (περί λειτουργίας ΓΕΜΗ)  αναφέρεται κάτι σχετικό, η έγκριση της σύστασης και των τροποποιήσεων των καταστατικών των ΚοινΣΕΠ,  θα συνεχίσει να γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας, πριν την καταχώρησή τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παρ.1στ΄του άρθρου 86 του ν.4635/2019.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

Ερώτηση 4) Είναι απαραίτητο προκειμένου να συσταθεί μια εταιρεία εκτός Υπηρεσίας Μιας Στάσης, το καταστατικό της να έχει θεώρηση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.;

Η θεώρηση του καταστατικού που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 1676/1986 (Φόροι συγκέντρωσης κεφαλαίου κ.λ.π.)  αφορά μόνο στις αυξήσεις κεφαλαίου των εμπορικών επιχειρήσεων (Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κοινοπραξίες κλπ). Οπότε δεν έχει νόημα πριν από την σύσταση, η θεώρηση στα καταστατικά των εταιρειών από τις Δ.Ο.Υ..

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

Ερώτηση 5) Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ;

Μετά την έκδοση του ν.4673/2020 ("Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις"), ο οποίος σημειωτέων είναι μεταγενέστερος του ν. 4635/2019 (περί λειτουργίας του ΓΕΜΗ),  οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί δεν ανήκουν στους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, καθόσον η εποπτεία τους ανήκει ρητά πια στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ το μητρώο τους είναι αποκλειστικά το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) (άρθρα 4,21 & 22 του ν.4673/2020).

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

Ερώτηση 6) Μπορούν οι Αστικοί Συνεταιρισμοί κάθε είδους (όπως παραγωγικοί, καταναλωτικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, μεταφορικοί, τουριστικοί και Ενεργειακές Κοινότητες) να μετατραπούν σε άλλη νομική μορφή;

Στο άρθρο 2 του ν. 4601/2019 ορίζεται ότι σε διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού, μπορεί να υποβληθούν ή να μετάσχουν μεταξύ άλλων και οι Αστικοί Συνεταιρισμοί. Σχετικά με το επιτρεπτό και τη διαδικασία του μετασχηματισμού στον οποίο συμμετέχει ένας συνεταιρισμός ισχύουν αποκλειστικά οι διατάξεις του ν. 4601/2019. Στον συγκεκριμένο νόμο, πέραν των γενικών διατάξεων, προβλέπονται και ειδικότερες διατάξεις που αφορούν αποκλειστικά στους Συνεταιρισμούς (άρθρα: 47-52, 97-102 και 135-138), οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, καθώς υπερισχύουν των γενικών διατάξεων.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα ΓΕΜΗ Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών εταιρειών και Λοιπών Υπόχρεων στα τηλ: 2103382107, -319 ή στο email: gemi-loipes@acci.gr

29/07/2021 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ