Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Σύσταση - Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)   /   Έγγραφα και Δικαιολογητικά για την ΥΜΣ ΕΒΕΑ   /   Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Ο.Ε. - Ε.Ε.)


Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Ο.Ε - Ε.Ε.)

Έγγραφα Σύστασης

  1. Υπεύθυνη Δήλωση - εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για εξουσιοδότηση τρίτου (Παράρτημα Ι)
   Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.
   Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.
   Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

  2. Καταστατικό της υπό σύσταση Ο.Ε. – Ε.Ε. (Σε έντυπη μορφή ενυπόγραφο από τους εταίρους)
   Κείμενο καταστατικού σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή– Ανυπόγραφο

   Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για σύσταση μιας εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Ε.Β.Ε.Α και με δεδομένο ότι αντικαταστάθηκαν τα έντυπα της Α.Α.Δ.Ε «Μ3, Μ6, Μ7 & Μ8» από το έντυπο «Δ211 (Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης)», παρακαλούμε όπως, για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, αναγράφετε τους ακριβείς αριθμούς ΚΑΔ και την λεκτική περιγραφή της δραστηριότητας κάθε ΚΑΔ, τόσο στο έντυπο Δ211, όσο και στο άρθρο «Σκοπός» του καταστατικού σύστασης της εταιρείας.

  3. Ειδικό Πληρεξούσιο για την υπογραφή του καταστατικού της υπό σύσταση εταιρείας σε περίπτωση που δεν υπογράψει ο/οι εταίρος/οι.

  4. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο (ευκρινές αντίγραφο αυτής για Έλληνες υπηκόους).

  5. Ταυτότητα ή Διαβατήριο πολιτών κρατών μελών της ΕΕ (θεωρημένο ακριβές αντίγραφο αυτών).

  6. Διαβατήριο πολιτών τρίτων χωρών (θεωρημένο ακριβές αντίγραφο αυτών).

  7. Για τον ομόρρυθμο εταίρο Άδεια διαμονής στην Ελλάδα υπηκόων κρατών εκτός ΕΕ.

   Για τον ετερόρρυθμο εταίρο, μόνο εφόσον προέρχεται από τρίτη χώρα εκτός ΕΕ, έχει δηλώσει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι είτε ότι διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα είτε ότι προτίθεται να το κάνει. Στην περίπτωση αυτή αποδεκτές είναι οι παρακάτω άδειες όπως προβλέπονται από τον νόμο ν. 4251/2014:

   • Άδειες διαμονής μακράς διάρκειας
    • Επί μακρόν διαμένων (κατηγορία Ζ.1, άρθρο 90 του ως άνω νόμου).
    • Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (κατηγορία Ζ.2, άρθρο 108 του ως άνω νόμου).
    • Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (κατηγορία Ζ.3, άρθρο 138, παρ. 1 του ως άνω νόμου).
    • Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας.

   • Δελτίο Διαμονής
    • Σύζυγος Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2.1, άρθρο 82 του ως άνω νόμου).
    • Κατιόντες Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2, άρθρο 82 του ως άνω νόμου).
    • Μέλη οικογένειας ανήλικου ημεδαπού (κατηγορία ΣΤ.2.4, άρθρο 87 του ως άνω νόμου).

   • Δελτίο Μόνιμης Διαμονής (κατηγορία ΣΤ.2.5 άρθρο 83 του ως άνω νόμου).

   • Μέλη οικογένειας
    • Σύζυγος ομογενούς (κατηγορία ΣΤ.2.6 άρθρου 81 του ως άνω νόμου).

   • Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
    • Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα η οποία ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου και ανανεώθηκε νομίμως βάσει της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 138 αυτού.

   • Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα
    • Επενδυτές (κατηγορία Α.3.1, άρθρο 16, περ. Α1 του ως άνω νόμου)
    • Στρατηγικοί Επενδυτές (κατηγορία Α.3.3, άρθρο 16, περ. Β1 του ως άνω νόμου)

   • Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και άλλους λόγους
    • Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 του ως άνω νόμου) στην οποία ρητά αναγράφεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
    • Άδεια διαμονής (άρθρο 138, παρ. 16 του ως άνω νόμου) στην οποία ρητάαναγράφεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.


   • Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, αλλά εκκρεμεί σχετική αίτηση, σημειώνεται το είδος της άδειας για την οποία έχει γίνει αίτηση.

  8. Δ211 (Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης)         

  9. ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ:
   • ΕΤΑΙΡΟΣ: ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ:
    • Αντίγραφο καταστατικού.
    • Για ΙΚΕ και ΕΠΕ, ακριβές αντίγραφο Γενικής Συνέλευσης για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία, υπογεγραμμένο από το διαχειριστή.
    • Για ΟΕ και ΕΕ, υπεύθυνη δήλωση από όλους τους εταίρους για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.
    • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

  10. ΕΤΑΙΡΟΣ: ΑΕ.:
   • Ανακοίνωση σύστασης ΓΕΜΗ.
   • Ανακοίνωση τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
   • Ανακοίνωση από την οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
   • Αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρείας.

  11. ΕΤΑΙΡΟΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ:
   • Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου.
   • Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνουαπό την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης-εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του.
   • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
   • Για την έκδοση ελληνικού ΑΦΜ στο ανωτέρω έγγραφο, απαιτείται και ο διορισμός φορολογικού εκπροσώπου.
    Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ο ίδιος, συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση που αποδέχεται τον διορισμό του.
   • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει χορηγηθεί ελληνικό ΑΦΜ στο αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο.

Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.

Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.

Αίτηση Προέγκρισης - Δέσμευσης Επωνυμίας και Τίτλου Ο.Ε. - Ε.Ε.

"Προσοχή: Η επωνυμία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 120 χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος τους 80 χαρακτήρες."

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ Ο.Ε. & Ε.Ε.
Τηλ.: 210 3382408, 210 3382211
Email: yms-oe@acci.gr

18/05/2021 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

 • 
ΓΕΜΗ