Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Ειδικές Αδειες Λειτουργίας


Έκδοση Ειδικής Άδειας

Η Ειδική Άδεια (Λειτουργίας ή Άσκησης Δραστηριότητος) είναι αυτή που απαιτείται να εκδοθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να υποβληθεί στο οικείο Επιμελητήριο (που είναι γραμμένη ή εγγράφεται η επιχείρηση) σε περιπτώσεις άσκησης δραστηριότητος, όπως:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Πρέπει να χορηγηθεί άδεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
 
ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΩΝ - ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
 
Σύμφωνα με το ΑΔ.5/96 (ΦΕΚ Β΄550/96) πρέπει να χορηγηθεί άδεια από τις Περιφέρειες των Γ.Α.Δ.Αττικής/Θεσσαλονίκης από την οικεία Διεύθυνση Ασφαλείας, για δε τα περιφέρειες των Αστυνομικών Διευθύνσεων των νομών, από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση.
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Αφορά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την παραγωγή προϊόντων και διαθέτουν εγκαταστάσεις βιομηχανικές.
Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να εκδοθεί άδεια λειτουργίας εργοστασίου που χορηγείται από τις Διευθύνσεις Βιομηχανίας των κατά τόπους Νομαρχιών.
 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 Πρέπει να εκδοθεί άδεια, που χορηγείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αφορά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων, που θα δραστηριοποιηθούν ως αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού και θα διαμεσολαβούν στην πώληση των εμπορευμάτων τους επί προμήθεια.

Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να κατατεθούν, στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων του ΕΒΕΑ τα σχετικά δικαιολογητικά (που προβλέπονται από τα Π.Δ. 219/30-5-91 και 249/28-6-93) από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει τα προσόντα άσκησης επαγγέλματος εμπορικού αντιπροσώπου και μπορεί να εγγραφεί στο ΕΒΕΑ ως εμπορικός αντιπρόσωπος εισαγωγής-εξαγωγής.
 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ - ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ και ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

Πρέπει να εκδοθεί, κατά περίπτωση, άδεια που χορηγείται από την Ελληνική Αστυνομία.
 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ

Πρέπει να εκδοθεί άδεια, που χορηγείται από την Διεύθυνση Υγιεινής των κατά τόπους Νομαρχιών.
 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Οι επιχειρήσεις, που θα ασχοληθούν και με εξαγωγές, πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή και στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, που τηρείται στο ΕΒΕΑ.
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Σύμφωνα με το Ν. 3707 (ΦΕΚ 209/08-10-2008) πρέπει να εκδοθεί άδεια που χορηγείται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 160/99 (ΦΕΚ 157/Α/1999) πρέπει να χορηγηθεί άδεια από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. (Θέματα «Απασχόληση» Ι.Γ.Σ.Ε.)
 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 
Πρέπει να εκδοθεί άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ

Σύμφωνα με το Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18/Α/1992 & ΦΕΚ 722/Β/22-8-96) πρέπει να εκδοθεί άδεια από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με το Ν. 3463/08-06-2006 πρέπει να εκδοθεί άδεια από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
 
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρέπει να εκδοθεί άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων.
 
ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 
Πρέπει να εκδοθεί άδεια από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 

Πρέπει να πάρει άδεια παραγωγής από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Με βάση το άρθρο 12 του νόμου 3851/2010 ( ΦΕΚ Α/85-4.6.2010

1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.:

α) γεωθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) MW,

β) σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίμων με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW,

γ) φωτοβολταϊκούς ή ηλιοθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MWp,

δ) αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατό (100) kW,

ε) σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MWe,

στ) σταθμούς από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ισχύ έως πέντε (5) ΜWe, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων,

ζ) αυτόνομους σταθμούς από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι δεν συνδέονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των πέντε (5) MWe,χωρίς δυνατότητα τροποποίησης της αυτόνομης λειτουργίας τους. Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των σταθμών της περίπτωσης αυτής, υποχρεούνται, πριν εγκαταστήσουν τους σταθμούς, να ενημερώνουν τον αρμόδιο Διαχειριστή για τη θέση, την ισχύ και την τεχνολογία των σταθμών αυτών, και

η) λοιπούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kW, εφόσον οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούν Α.Π.Ε. από τις οριζόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 2, με μορφή διαφορετική από αυτή που προβλέπεται στις προηγούμενες περιπτώσεις.

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Σύμφωνα με το Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/10-04-2001) πρέπει να χορηγηθεί άδεια από τις Διευθύνσεις Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής των οικείων Νομαρχιών.

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πρέπει να χορηγηθεί άδεια από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
με το ισχύοντα Ν. 3431/2006
 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Σύμφωνα με το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/03-08-1995) πρέπει να χορηγηθεί άδεια από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Οι τράπεζες πρέπει να πάρουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και οι χρηματιστηριακές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
 
Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να εκδοθεί, κατά περίπτωση :

      • άδεια λειτουργίας φαρμακαποθήκης (που χορηγείται από το Τμήμα Υγιεινής των κατά τόπους Νομαρχιών) και
      • άδεια κυκλοφορίας εισαγομένων φαρμάκων-ιδιοσκευασμάτων, που χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).


09/08/2016 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ