Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Πιστοποιητικά


Έκδοση Πιστοποιητικών

Το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ εκδίδει (σύμφωνα με το εδάφ. β της παρ. 2 του άρθρ. 2 Ν.2081/92) για τα μέλη του πιστοποιητικά εγγραφής, διαγραφής και Ιστορικού (για συνταξιοδότηση των φορέων - εταίρων - μελών Δ.Σ. των επιχειρήσεων).

Για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού θα πρέπει:

  • Nα είναι ενημερωμένος ο φάκελος κάθε επιχείρησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τα απαιτούμενα για την εγγραφή ή τη μεταβολή ή τη διαγραφή των επιχειρήσεων - μελών, και

  • Να έχουν εκπληρωθεί οι, προς το ΕΒΕΑ, οικονομικές υποχρεώσεις από συνδρομές και από τέλη καταχώρισης επωνυμίας της κάθε επιχείρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση έκδοσης ιστορικού πιστοποιητικού, θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί ή να εκπληρωθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις όλων των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετείχε ή συμμετέχει ο αιτών φορέας.

Για ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΚΑ απαιτείται:

  • ΑΙΤΗΣΗ (ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ.
  • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
  • Ειδικότερα, για την παραλαβή Ιστορικού Πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται η προσκόμιση ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.

21/06/2019 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ