Υπηρεσίες ΕΒΕΑ   /   Επιχειρηματική Στήριξη   /   Αντιπρόσωποι


ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εμπορικός Αντιπρόσωπος είναι εκείνος στον οποίο, υπό την ιδιότητα του ως ανεξάρτητου μεσολαβητή, ανατίθεται σε μόνιμη βάση είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου, το οποίο καλείται στο εξής «αντιπροσωπευόμενος» την πώληση ή την αγορά εμπορευμάτων, είτε να διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές επ’ ονόματι και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος στα εμπορικά επιμελητήρια, όπου διατηρεί την έδρα εγκατάστασης του.

30/11/2009 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ