Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Πληρωμές


Συνδρομές


Ενημέρωση μελών για τα τέλη ΓΕΜΗ και τις συνδρομές μελών ΕΒΕΑ 2015

Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το Ε.Β.Ε.Α. έχουν καθορισθεί (βάσει την παρ. 2 του άρθρου 4 Ν.2081/92, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του Ν.3419/2005) από το Δ.Σ. και έχουν αναπροσαρμοστεί με τις αποφάσεις του.

 

Πάγιες ετήσιες συνδρομές κατά νομική μορφή επιχειρήσεων

 1. Οι επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΑ, που έχουν τις κατωτέρω νομικές μορφές καταβάλλουν πάγια ετήσια συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται από το Δ.Σ. του ΕΒΕΑ:

  • Α.Ε.
  • Ε.Π.Ε.
  • Ο.Ε. & Ε.Ε.
  • Ι.Κ.Ε.
  • ΑΤΟΜΙΚΕΣ
  • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  • ΣΥΝ.ΠΕ

 2. Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις καταβάλουν στο ΕΒΕΑ ως ετήσια συνδρομή την εκάστοτε ισχύοντα για τις Α.Ε.

 3. Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ) καταβάλουν στο ΕΒΕΑ ως ετήσια συνδρομή την εκάστοτε ισχύουσα για τις Ε.Π.Ε.

 4. Αλλοδαπές επιχειρήσεις, που διατηρούν στην περιφέρεια του ΕΒΕΑ το κεντρικό τους Υποκατάστημα στην Ελλάδα, καταβάλουν τις συνδρομές που ορίζονται ανωτέρω, κατά νομική μορφή, για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.

 

Καθορισμός ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ και ΤΕΛΩΝ που πρέπει να καταβάλουν τα μέλη του ΕΒΕΑ για να απολαμβάνουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που τους προσφέρονται:
Με την Υπ. Απόφαση (αρ. πρωτ. 78030/30.12.2014, ΦΕΚ 3586/β/ 31.12.2014), καθορίζεται ενιαίο ποσό ετήσιας συνδρομής και ενιαίο ανταποδοτικό τέλος ανά παρεχόμενη υπηρεσία στις επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες.

Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες οι οποίες προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Επιμελητηρίων σύμφωνα με τον ν. 2081/1992 όπως ισχύει, είναι δυνατόν να παρέχονται σε κάθε μέλος του ΕΒΕΑ με καταβολή ετήσιας συνδρομής, η οποία ορίζεται ανά νομική μορφή ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Α.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε.

Ε.Ο.Ο.Σ.

50€

Ε.Π.Ε.

Ι.Κ.Ε.

Συν.Π.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε.

40€

Ο.Ε.

Ε.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. & Ε.Ε.

Αστικές Εταιρείες

Κοινοπραξίες

30€

Ατομικές Επιχειρήσεις

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών Επιχειρήσεων

20€

 

» Τρόποι Πληρωμής Συνδρομής του ΕΒΕΑ

Παρακάτω θα βρείτε το κόστος των συνδρομών που ισχύουν για τα έτη 2009 έως 2014:

 • Ατομική 2009 – 2014: 50€/έτος
 • ΟΕ & ΕΕ (και Αλλοδαπή και Αστική Κερδοσκοπική) 2009 – 2014: 100€/έτος
 • Κοινωνία εκ Κληρονομίας 2009 – 2014: 100€/έτος
 • Ε.Π.Ε. (και Μονοπρόσωπη και Αλλοδαπή και Αστική Κερδοσκοπική) 2009 – 2014: 150€/έτος
 • Συνεταιρισμός Π.Ε. 2009 – 2014: 150€/έτος
 • Α.Ε. (και Αλλοδαπή και Αστική Κερδοσκοπική) 2009 – 2014: 420€/έτος
 • Τράπεζα (και Αλλοδαπή)2009 – 2014: 950€/έτος

Τα υποκαταστήματα των ανωτέρω νομικών μορφών καταβάλουν το ½ της ετήσιας συνδρομής.

09/10/2018 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

 • 
ΓΕΜΗ