Δράσεις & Προγράμματα


THINK GREEN

 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών υλοποιεί το έργο «THINK GREEN»  το οποίο έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ρύπανση κ.α.) της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της οικολογικής νοοτροπίας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με έμφαση στους κλάδους: (Α) Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο, και (Β) Κατασκευές, που έχουν έδρα σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές της περιφέρειας Αττικής. Το έργο χρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό EOX[1] 2004-2009 σε ποσοστό 50% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 50%.
 
Φιλοδοξία του έργου είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, από φορείς της χώρας που εμπλέκονται με ποικίλους τρόπους με τη λειτουργία των ΜΜΕ και να συμβάλει, γενικότερα, στη διάδοση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών αναφορικά με το επιχειρείν.
 
Το έργο περιλαμβάνει τέσσερις δράσεις:
 
Δράση 1: Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων μελών του ΕΒΕΑ
 
Στόχος είναι η ανάληψη δράσεων από τις ΜΜΕ Ομάδα - Στόχο του έργου για εφαρμογή πρακτικών που θα επιφέρουν μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους, όπως οι ακόλουθες: (α) εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, (β) εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας, (γ) μείωση κατανάλωσης χαρτιού, (δ) ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, (ε) υιοθέτηση πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Προώθηση οικολογικών προϊόντων – οικολογικές προμήθειες.
 
Δράση 2: Δημιουργία Δικτύου "Πράσινων Επιχειρηματικών Αγγέλων" (Green Business Angels)
 
Στόχος είναι η δημιουργία και ανάπτυξη μητρώου εμπειρογνωμόνων βασισμένου στα πρότυπα και τις αρχές λειτουργίας και δραστηριοποίησης των επιχειρηματικών αγγέλων που θα παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε ΜΜΕ αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. υποστήριξη στην υιοθέτηση πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ.α.).
 
Δράση 3: Περιβαλλοντικό mentoring
 
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην αξιοποίηση της εμπειρίας από επιχειρήσεις που έχουν ήδη υψηλή περιβαλλοντική επίδοση (όχι απαραίτητα ΜΜΕ) προς ΜΜΕ που εισάγονται για πρώτη φορά στην έννοια της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο βασικός στόχος είναι η παροχή βοήθειας προς τον εκπαιδευόμενο (mentee) για την επίτευξη και διατήρηση συμμόρφωσης προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθώς και την βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης μέσω υιοθέτησης καλών πρακτικών.
 
Δράση 4: Δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης: "Πράσινη Πύλη των ΜΜΕ"
 
Στην πύλη θα αναρτώνται τα αποτελέσματα και οι μελέτες του έργου. Παράλληλα, η πύλη θα υποστηρίζει τη λειτουργία του Δικτύου των "Πράσινων Επιχειρηματικών Αγγέλων"
 
Οι δράσεις, το περιεχόμενο και τα προϊόντα του έργου αποτελούν καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα καθώς:
1.     Επιστρατεύουν και ενσωματώνουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία φορέων και στελεχών με γνώση του χώρου των ΜΜΕ και των περιβαλλοντικών ζητημάτων, προς όφελος της κοινωνίας μέσω της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ανακύπτουν από την καθημερινή λειτουργία των ΜΜΕ σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές.
2.     Παρεμβαίνουν με διαφορετικό τρόπο στο πρόβλημα της μείωσης της ρύπανσης περιβάλλοντος σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές ποιοτικής απασχόλησης και της εργασιακής εξέλιξης της ομάδας στόχου, από αυτόν ή αυτούς που προβλέπονται στις επίσημες κοινωνικές πολιτικές της χώρας και στα επιχειρησιακά προγράμματα που αφορούν στην Ανάπτυξη και στην Προστασία του Περιβάλλοντος.
3.     Υιοθετούν ευέλικτες μεθόδους και εργαλεία άμεσης ενίσχυσης της ομάδας στόχου.
 
Ως προς τις μεθόδους, τα καινοτομικά στοιχεία του έργου αφορούν:
·         Στην ανάπτυξη του δικτύου των Πράσινων Επιχειρηματικών Αγγέλων και στον προσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας του (μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία ενός δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων ειδικευμένων σε περιβαλλοντικά θέματα-χρηματοδότηση, σύνθεση στελεχών, εκπαίδευση αγγέλων, ενημέρωση επιχειρηματιών κ.α.- στην Ελλάδα).
·         Στη δημιουργία μοντέλων Mentoring για ΜΜΕ αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα.
·         Στην εκπαίδευση έμπειρων και καταξιωμένων στελεχών σε μεθόδους Mentoring.
·         Στην ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού συμβατικού και ψηφιακού υλικού Mentoring, για την εκπαίδευση μεντόρων και ΜΜΕ.
·         Στη διάδοση των δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου σε επιχειρηματίες της ομάδας στόχου και όχι μόνο.
 
 

[1] ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελούμενος από Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν.

21/11/2016 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων & Κατάρτισης 

  • 
ΓΕΜΗ