Σημαντικές Ανακοινώσεις


Ενημέρωση για τις πρόσφατες Οικονομικές Κυρώσεις για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ν.4557/2018 άρ.43)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σας ενημερώνει, μετά από σχετική πληροφόρηση από την  Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ότι σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου 4557/2018 για την «εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλομένων από διεθνείς οργανισμούς» για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην ιστοσελίδα (http://www.hellenic-fiu.gr/) στην επιλογή «Κατάλογοι Κυρώσεων ΕΕ-ΟΗΕ», στις «Ενημερώσεις Καταλόγων» θα βρείτε links για τις Οικονομικές Κυρώσεις της Ε.Ε.

Παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή της παραπάνω απόφασης, και ειδικότερα παρακαλούμε για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των φυσικών και νομικών προσώπων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων που ελέγχουν μέσω παρένθετων προσώπων ή κατέχουν μαζί με άλλους, την απαγόρευση κίνησης λογαριασμών και ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων, την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε προβλεπόμενο από τις παραπάνω αποφάσεις αναγκαίο, πρόσφορο και προσήκον κατά περίπτωση μέτρο, και την άμεση ενημέρωση της “Αρχής”. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι κυρώσεις των άρθρων 43, 45, 46, 50 του ν.4557/2018.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι αρμόδια για την τήρηση –ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας (ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας κτλ.) των υπεύθυνων κανονιστικής συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων, είναι η κατά περίπτωση εποπτεύουσα Αρχή. Παρακαλούμε λοιπόν για οποιοδήποτε σχετικό θέμα να επικοινωνείτε απευθείας με την κατά περίπτωση εποπτεύουσα  Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

22/11/2021 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων


DOWNLOADS
20211116-1_F455921776.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ