Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Πληροφορίες ανά Νομική Μορφή   /   Ατομικές Επιχειρήσεις   /   Συχνές Ερωτήσεις Γ.Ε.ΜΗ. Ατομικών Επιχειρήσεων


Συχνές Ερωτήσεις Γ.Ε.ΜΗ. Ατομικών Επιχειρήσεων

 

 

 

 

 

 

===== Απαντήσεις =====

 

1) Ποια είναι τα καταχωριστέα Στοιχεία για τις Ατομικές Επιχειρήσεις και ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται ;

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα των φυσικών προσώπων υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., είναι τα εξής:

  1. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια, πλήρης διεύθυνση κατοικίας) του φυσικού προσώπου φορέα της επιχείρησης.
  2. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, η έδρα και η πλήρης διεύθυνση της επιχείρησης.
  3. Το αντικείμενο της εμπορίας, επιχείρησης ή οικονομικής δραστηριότητας όπως προσδιορίζεται από τον κύριο και τυχόν δευτερεύοντες κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) και κάθε μεταβολή ή διακοπή αυτών.
  4. Κάθε μεταβολή όλων των παραπάνω.
  5. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

  • Για κάθε μεταβολή, έναρξή και διακοπή πρέπει να υποβληθεί προς καταχώρηση το σχετικό έγγραφο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Αν πρόκειται να υποβάλει την αίτηση τρίτος, θα χρειαστεί εξουσιοδότηση.
  • Η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργασίας προκειμένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε., είναι απαραίτητη.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

2) Για πόσο διάστημα διαρκεί η προεγγραφή της ατομικής επιχείρησης; Μέσα σε πόσο διάστημα πρέπει να γίνει η οριστική εγγραφή στο Ε.Β.Ε.Α. από την ημέρα έναρξης επιτηδεύματος από τη Δ.Ο.Υ.;

Η βεβαίωση ισχύει ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) μήνες, έτσι ώστε μέσα σε δύο μήνες να γίνει η έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. και μέσα σε άλλους δύο μήνες (από την έναρξη) να γίνει η εγγραφή στο Ε.Β.Ε.Α. (σύμφωνα με το νόμο και την αρίθ.36/28-9-1992 απόφ. ΔΕ του Ε.Β.Ε.Α.). Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και αν δεν ζητηθεί ανανέωση από το Ε.Β.Ε.Α., η καταχώριση (κατοχύρωση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας) θα διαγράφεται αυτεπάγγελτα και θα είναι δυνατή η παραχώρησή των σε άλλον ενδιαφερόμενο.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

3) Εάν χαθεί το έγγραφο της προεγγραφής ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε;

Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνετε μια απλή Υπεύθυνης Δήλωσης νόμου 105 (ν. 1599/86), όπου αναφέρετε το γεγονός της απώλειας και την υποβάλετε μαζί με νέα αίτηση προεγγραφής συμπληρωμένη, για έκδοση εκ νέου προεγγραφής.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

4) Πως μπορώ να προσθέσω διακριτικό τίτλο στην ατομική μου επιχείρηση;

Συμπληρώνετε τη σχετική αίτηση Μεταβολών στο Γ.Ε.ΜΗ. και περιγράφετε τον διακριτικό τίτλο προς έλεγχο. Αφού γίνει ο έλεγχος και εγκριθεί ο τελικός διακριτικός τίτλος, προχωράτε με τη συμπλήρωση μιας Υπεύθυνης Δήλωσης νόμου 105 (ν. 1599/86) η οποία και θα καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.
Για τον έλεγχο και την κατοχύρωση διακριτικού τίτλου απαιτείται το ανταποδοτικό τέλος (10 €) για το Ε.Β.Ε.Α., το τέλος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (10€) καθώς και η εξόφληση του ετήσιου τέλους Γ.Ε.ΜΗ.. Το αρμόδιο τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών και Λοιπών Υπόχρεων, σας αποστέλλει τα σχετικά έντυπα πληρωμής.
Σε περίπτωση απόρριψης του διακριτικού τίτλου, μπορούμε με το ίδιο παράβολο που έχει πληρωθεί, να ελέγξουμε μέχρι 5 διαφορετικές επιλογές.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

5) Είναι υποχρεωτική η ετήσια συνδρομή στο Ε.Β.Ε.Α.;

Με την Υπ. Απόφαση (αρ. πρωτ. 78030/30.12.2014, ΦΕΚ 3586/β/ 31.12.2014), από το 2015 η συνδρομή των Επιμελητηρίων κατέστη ανταποδοτική και μόνο για το τρέχον έτος που θα αιτηθείτε κάποια από τις Υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο (π.χ πιστοποιητικά, προέλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, θεώρηση όμοιου υπογραφών, κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

6) Εάν έχω χάσει την έναρξη/διακοπή ή μεταβολή στοιχείων της Δ.Ο.Υ., μπορώ με στοιχεία από το TAXISNET να ολοκληρώσω την ανάλογη διαδικασία;

Στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν αναρτώνται στοιχεία προσωποποιημένης πληροφόρησης για πράξεις που έχουν συμβεί μετά το 2015. Σε περίπτωση απώλειας του σχετικού εντύπου, πρέπει να αιτηθείτε την επανέκδοσή του από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλ.: 2103382241-319,107 ή στο email: atomikes@acci.gr

10/09/2018 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


DOWNLOADS
AITISIKATACHORISISMETAVOLONSTOGEMI_F966331753.docx ypefthyni-dilosi-nomou-105-n-1599-86-word_F-820547248.doc

 

  • 
ΓΕΜΗ