Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Πληρωμές   /   Τέλη


Τέλη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ)
Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 10,00
Έλεγχος επωνυμίας και τίτλων 10,00
Βεβαίωση έναρξης Ατομικής (με διακριτικό τίτλο) 10,00
Θεώρηση καταστατικού 10,00
Θεώρηση τροποποιητικού* 10,00
Πιστοποιητικά εγγραφής – διαγραφής (Ελληνικά) 5,00
Πιστοποιητικό εγγραφής (Ξενόγλωσσο) 10,00
Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας ΔΩΡΕΑΝ
Iστορικό Πιστοποιητικό 10,00
Πιστοποιητικό εγγραφής – ανανέωσης εξαγωγέα (Ελληνικά) 5,00
Πιστοποιητικό εγγραφής – ανανέωσης εξαγωγέα (Ξενόγλωσσα) 10,00
Έκδοση Πιστοποιητικού Καταγωγής 10,00
Θεώρηση τιμολογίων εξαγωγής (Ξενόγλωσσα) 5,00
Θεώρηση εγγράφων εξαγωγής (Ξενόγλωσσα) 5,00
Θεώρηση υπογραφής (Ελληνικά) 5,00
Θεώρηση υπογραφής (Ξενόγλωσσα) 5,00
Πιστοποιητικό δικαστικής χρήσης 50

Παράβολο για εμπορική αποθήκη (προκαταβολή)

Με την έγκριση το παράβολο κυμαίνεται από

και με παρέκκλιση όγκου έως

250,00

500 - 3000

5000

*Όσον αφορά αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

Στις τιμές περιλαμβάνεται χαρτόσημο 2,4%.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Ταμείου στα τηλέφωνα: 210.33.82.120 -343 -371.

06/03/2018 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ