Οργάνωση ΕΒΕΑ   /   Διεύθυνση ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Λοιπών Υπόχρεων & Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)   /   ΤΜΗΜΑ Ο.Ε. & Ε.Ε.


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ O.E. – E.E.

ΤΜΗΜΑ O.E. – E.E.

Προϊσταμένη : Ελευθερία - Στυλιανή Παπαθανασίου

Τηλ.: 210 3382442

E-mail: gemioe@acci.gr

Ειδικότερα το Τμήμα είναι αρμόδιο για τα εξής:

  • την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86 του ν. 4635/2019
  • κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους
  • την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις
  • την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του ν. 4635/2019, μόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται μέσω ΥΜΣ
  • την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95 και 96 του ν. 4635/2019
  • την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 111 του ν. 4635/2019
  • τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4635/2019
  • τη σύσταση προσωπικών εταιρειών μέσω της «Υπηρεσίας μιας Στάσης» και ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες κατά τα οριζόμενα στο ν. 4441/2016 (Α’ 227)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΤΜΗΜΑ O.E. & E.E. παρακαλούμε πατήστε εδώ.

30/12/2020 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ