Οργάνωση ΕΒΕΑ   /   Διεύθυνση ΑΕ & ΕΠΕ & Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)   /   Τμήμα Ε.Π.Ε.


Αρμοδιότητες Τμήματος Ε.Π.Ε.

Τμήμα ΕΠΕ
Προϊσταμένη : Φώσκολου Εμμανουέλα,
Τηλ.: 210 36.28.352, 210.33.82.321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος ΕΠΕ της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ είναι οι αναφερόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019.
Συγκεκριμένα στο Τμήμα ΕΠΕ υπάγονται οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Ειδικότερα το Τμήμα είναι αρμόδιο για τα εξής:

  1. την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86 του ν. 4635/2019 εξαιρουμένων των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α’ 227),

  2. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,

  3. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,

  4. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του ν. 4635/2019, μόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται μέσω ΥΜΣ,

  5. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98 του ν. 4635/2019,

  6. την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 111 του ν. 4635/2019,

  7. τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4635/2019.

  8. Επιπλέον, λειτουργεί ως «Υπηρεσία μιας Στάσης» και ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες κατά τα οριζόμενα στο ν. 4441/2016 (Α’ 227).


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΕΠΕ παρακαλούμε πατήστε εδώ.

13/10/2020 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ