Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Πληροφορίες ανά Νομική Μορφή   /   Ι.Κ.Ε.   /   Πληροφορίες Γ.Ε.ΜΗ. Ι.Κ.Ε.


Πληροφορίες / Επικοινωνία Γ.Ε.ΜΗ. Ι.Κ.Ε.

Επικοινωνία :

  • Τροποποιήσεις   

Τηλ.: 210.33.82413, -475, -369,  142.
Email: gemiike@acci.gr

  • Πιστοποιητικά Ι.Κ.Ε.

Τηλ.: 210.33.82.142, -365,- 317
Email: gemicert-ike@acci.gr

  • Υπηρεσία Μίας  Στάσης Ι.Κ.Ε. (αφορά μόνο σε πληροφορίες)

Τηλ.: 210.33.82.333, -407, 104.
Email: yms-ike@acci.gr


Συστάσεις ΙΚΕ αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)

Σύμφωνα το άρθρο 24 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/29-07-2020) και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Πρωτ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ τεύχος Β 4619/20-10-2020) από 01/11/2020 η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e -ΥΜΣ). (Στις περιπτώσεις που ως ιδρυτής είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο η έκδοση ΑΦΜ θα γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την διαδικασία ιδρύσεως {e -ΥΜΣ}). Ως εκ τούτου μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατό να γίνονται δεκτές συστάσεις ΙΚΕ μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» του Επιμελητηρίου.

11/01/2022 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ