Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Πληροφορίες ανά Νομική Μορφή   /   Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών   /   Συχνές Ερωτήσεις Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Εταιρειών


Συχνές Ερωτήσεις Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Εταιρειών

 

 

 

 

 

===== Απαντήσεις =====

 

Ερώτημα ΥΑ 1) : Ποια είναι τα καταχωριστέα Στοιχεία για τα Υποκαταστήματα Αλλοδαπής (Υ.Α.) στην Ελλάδα και ποιές πράξεις τους υποβάλλονται σε δημοσιότητα;

Τα οριζόμενα στα Άρθρα 98-99 στο Ν.4635 (ΦΕΚ 167-30/10/2019) και επιπλέον:

 • Ο ελληνικός αριθμός φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ. του ή των νομίμων εκπροσώπων ή/και αντικλήτων της εταιρίας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος,
 • Η άδεια διαμονής των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. που δηλώνουν μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας,
 • Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποκαταστήματος στην Ελλάδα (Έναρξη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

επιστροφή στις ερωτήσεις

Ερώτημα ΥΑ 2) : Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται στην Αλλοδαπή, τι θεώρηση πρέπει να φέρουν και από ποιόν πρέπει να μεταφράζονται για να γίνουν αποδεκτά από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.;

Τα Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά για τα Υ.Α., που εκδίδονται στην αλλοδαπή, πρέπει να έχουν θεώρηση Αpostille (για τις χώρες στη Συνθήκη της Χάγης) ή Προξενικής αρχής και να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Εξαιρείται η Κύπρος, όπου η θεώρηση Αpostille είναι απαραίτητη μόνο στα ιδιωτικά έγγραφα. Η μετάφραση των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών γίνεται ή από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πιστοποιημένο δικηγόρο που μπορεί να κάνει μεταφράσεις.

επιστροφή στις ερωτήσεις

Ερώτημα ΥΑ 3) : Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τις διάφορες πράξεις/μεταβολές σχετικά με τα υποκαταστήματα Αλλοδαπών εταιρειών και πως υποβάλλονται για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.;


Τα δικαιολογητικά των Υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, τόσο για την ίδρυσή τους όσο και για τις μεταβολές των στοιχείων που καταχωρίζονται και ανακοινώνονται στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται προσωρινά και μέχρι να υλοποιηθεί η αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση, μέσω του Business Portal, με αποστολή αυτών στο email: gemibranch@acci.gr, ή με υποβολή τους στην Υπηρεσία του τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών και Λοιπών Υπόχρεων, σε έντυπη μορφή (και CD σε αρχεία PDF<5ΜΒ).
Βρείτε όλες τις σχετικές αιτήσεις πατώντας εδώ.

Αναλυτικότερα:

 1. Εγκατάσταση υποκαταστήματος: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στη δεύτερη σελίδα της σχετικής αίτησης
 2. Αλλαγή έδρας /σκοπού υποκαταστήματος: Απαιτείται απόφαση της μητρική εταιρείας, νομίμως θεωρημένη και μεταφρασμένη. Επιπλέον, απαιτείται η αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο Γ.Ε.ΜΗ.., συμπληρωμένη όπως σε κάθε από τις παρακάτω μεταβολές.
 3. Αλλαγή επωνυμίας υποκαταστήματος: Απαιτείται προέγκριση επωνυμίας (εκδίδεται από την Υ.ΓΕΜΗ του Ε.Β.Ε.Α. με παράβολο 10€) και μέσα σε τρείς μήνες Αίτηση καταχώρισης και Απόφαση της μητρική εταιρείας (*) με την νέα (εγκεκριμένη) επωνυμία. Αν έχει αλλάξει και η επωνυμία της μητρικής εταιρείας, θα πρέπει να αναφερθεί στην ανωτέρω απόφαση και να προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό από το μητρώο εταιρειών στην Αλλοδαπή.
 4. Αλλαγή Νόμιμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος: Απαιτείται απόφαση της μητρική εταιρείας, που να αναφέρει τα ατομικά στοιχεία αυτού κατά τα οριζόμενα στο Αρθρο 95 παρ.2 του Ν.4635/2019 και την αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων του, (νομίμως θεωρημένα και μεταφρασμένα).
 5. Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων της μητρικής: Τα Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών υποχρεούνται να δημοσιεύουν για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της μητρικής εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν ελέχθησαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους μέλους από το οποίο διέπεται η εταιρεία και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και κατά τα οριζόμενα στα Άρθρα 98 (παρ.θ’) & 99 (παρ.στ’) του Ν.4635 (ΦΕΚ 167-30/10/2019).
 6. Διακοπή/κλείσιμο/διαγραφή υποκαταστήματος: Απαιτείται απόφαση της μητρικής εταιρείας νομίμως θεωρημένη και μεταφρασμένη καθώς και (αν δεν προκύπτει από την απόφαση της μητρικής) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν υπάρχει προϊόν προς εκκαθάριση (περιουσιακά στοιχεία).
 7. Όταν προκύπτουν μεταβολές στα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ., της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας, τότε θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., τη σχετική απόφαση της μητρικής εταιρείας, μαζί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από την Υπηρεσία μητρώου του κράτους της έδρας της Μητρικής, που αφορούν στις συγκεκριμένες μεταβολές.

επιστροφή στις ερωτήσεις

Ερώτημα ΥΑ 4) : Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Υ.Α., μετά την καταχώριση και την ανακοίνωση της εγκατάστασής τους από το Γ.Ε.ΜΗ.;

Αφού ανακοινωθεί από το Γ.Ε.ΜΗ. η εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την Έναρξη από την αρμόδια ΔΟΥ, από την οποία θα προκύπτει ο Α.Φ.Μ. και οι Κ.Α.Δ. του υποκαταστήματος. Η διαδικασία εγκατάστασης ολοκληρώνεται αφού προστεθούν από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τα ανωτέρω στη μερίδα του υποκαταστήματος και έπειτα θα μπορεί να αιτηθεί κωδικούς για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του Βusiness portal.


Επίσης, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν για καταχώριση στο ΓΕΜΗ, τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της μητρικής όπως υποδεικνύεται στο Ερώτημα 3.


Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που αλλάζουν /μεταβάλλονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη μερίδα του Υποκαταστήματος στο ΓΕΜΗ και που δημοσιεύονται στις σχετικές ανακοινώσεις (όπως για οποιαδήποτε τροποποίηση π.χ. επωνυμίας ή έδρας ή σκοπού ή του νομίμου εκπροσώπου και αντικλήτου του υποκαταστήματος, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο Ερώτημα 3.

επιστροφή στις ερωτήσεις

Ερώτημα ΥΑ 5) : Μπορεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποκαταστήματος Αλλοδαπής εταιρείας να παραιτηθεί, στην περίπτωση που η μητρική Αλλοδαπή εταιρεία αρνείται να τον αντικαταστήσει;

Θα πρέπει ο νόμιμος εκπρόσωπος να κοινοποιήσει Δήλωση Παραίτησης προς την μητρική Αλλοδαπή εταιρεία και στη συνέχεια να την υποβάλει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ προς καταχώρηση, μαζί με τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν ότι αυτή παρελήφθη από την Αλλοδαπή εταιρεία.  Η δήλωση μπορεί να κοινοποιηθεί με  δικαστικό επιμελητή (ή άλλο νόμιμο όργανο) της χώρας επίδοσης. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει επίδοση μιας εξώδικης δήλωσης παραίτησης μέσω της Ελληνικής εισαγγελίας του Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 134 του Κ.Πολ Δικ, όμως και σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί βεβαίωση από την Εισαγγελία περί πραγματικής επίδοσης στην παραλήπτρια εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών απευθυνθείτε στο 2103382443, 226, 319 ή στο email: gemibranch@acci.gr

επιστροφή στις ερωτήσεις

05/03/2020 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 • 
ΓΕΜΗ