Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Σύσταση - Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)   /   Διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων εκτός Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)   /   Λοιποί Υπόχρεοι Γ.Ε.ΜΗ.


Σύσταση Λοιπών Υπόχρεων Γ.Ε.ΜΗ.

Για την Καταχώριση της ΣΥΣΤΑΣΗΣ στο Γ.Ε.ΜΗ., των Νομικών προσώπων (που η σύστασή τους δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης), ήτοι των :

 • Αστικής Εταιρείας με οικονομικό σκοπό (άρθρα 741/784 ΑΚ & 270 του ν. 4072/2012),
 • Ευρωπαϊκού Όμιλου Οικονομικού Σκοπού [του Κανονισμού 2137/1985/ΕΟΚ & του Π.Δ.38/1992] που έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
 • Ευρωπαϊκής Εταιρείας [του Κανονισμού 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) & του Ν.3412/2005 (Α276)] που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
 • Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας [του Κανονισμού 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207)] που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
 • Κοινοπραξίας [του ν. 4072/2012]
 • Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης [του ν. 1667/1986 (Α΄ 196), όπως ο Αλληλασφαλιστικός, ο Πιστωτικός, ο Οικοδομικός]
 • Ενεργειακών Κοινοτήτων (του ν. 4513/2018) 

Πρέπει να υποβληθούν στην Υ.ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ τα κατωτέρω Δικαιολογητικά:

 • Καταστατικό Σύστασης,
  α) το πρωτότυπο με υπογραφές εταίρων
  β) το καταστατικό σύστασης ΧΩΡΙΣ υπογραφές εταίρων
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής στο email:gemi-loipes@acci.gr, επισυνάπτεται το α) σε μορφή PDF και το β) σε μορφή WORD, όχι πάνω από 5MB
 • Αντίγραφο ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των ιδρυτών/εταίρων
  Σημείωση: Για τους Νόμιμους Εκπροσώπους και Διαχειριστές εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., πρέπει εφόσον διαμένουν ή επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα να υποβληθεί και αντίγραφο Άδειας Διαμονής ειδικού σκοπού ή αποδεικτικό για υποβολή δικαιολογητικών έκδοσης Άδειας Διαμονής ειδικού σκοπού (του άρθρου 17 του ν.4251/2014) για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10,00 € (Καταβάλλεται στο ΕΒΕΑ) με την υποβολή της σχετικής αίτησης με τα δικαιολογητικά (στο email: gemi-loipes@acci.gr)ή με έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας πληρωμής
 • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Βεβαίωση Προέγκρισης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας. Η συγκεκριμένη Βεβαίωση εκδίδεται με κόστος 10€ μετά από σχετικό έλεγχο στο Μητρώο επωνυμιών του ΓΕΜΗ και ισχύει για 3 μήνες (ο έλεγχος επωνυμίας προηγείται της σύστασης και μπορεί να γίνει από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, με αποστολή αιτήματος στο e-mail: gemi-loipes@acci.gr).

Αποκλειστικά για τη σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων, απαιτούνται εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα  1), 2), 3), 4) και α) Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά πρόσωπα/μέλη με τα οποία αποδεικνύεται η πλήρη/ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο εντός της περιφέρειας της έδρας της Ε.Κ. ή Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που αποδεικνύουν ότι είναι Δημότες του Δήμου της Περιφέρειας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κ. β) Τα καταστατικά των Νομικών Προσώπων/Μελών της Ε.Κ. νομίμως θεωρημένα.

Στοιχεία επικοινωνίας    

 

26/07/2021 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 • 
ΓΕΜΗ