Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Πληροφορίες ανά Νομική Μορφή   /   Ι.Κ.Ε.   /   Συχνές Ερωτήσεις Γ.Ε.ΜΗ. Ι.Κ.Ε.   /   Συχνές ερωτήσεις για λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων Ι.Κ.Ε.


Συχνές ερωτήσεις για λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων Ι.Κ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===== Απαντήσεις =====

 

1. Πώς μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος πιστοποιητικά για ΙΚΕ από το ΓΕΜΗ;

Οι  Υπηρεσίες  ΓΕΜΗ  χορηγούν  Πιστοποιητικά  κατόπιν  κατάθεσης  ηλεκτρονικής
αίτησης των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο www.businessportal.gr.

Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο "businessportal.gr" ως φυσικό πρόσωπο και κατόπιν να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικού για ΙΚΕ.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

2. Τι είδους Πιστοποιητικά μπορώ να λάβω ηλεκτρονικά από το ΓΕΜΗ;

Ειδικότερα  για  Ι.Κ.Ε.  εκδίδονται  ηλεκτρονικά  με  ψηφιακή  υπογραφή  μέσω  του
www.businessportal.gr. τα εξής πιστοποιητικά:

    1. Γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών): περιλαμβάνει όλε ς τις  με τα βολές  της  ΙΚΕ  (τρο ποποιήσε ις  κα τα στα τικού)  α πό   τη   σύστασή   τη ς   μέ χ ρι   σή με ρα ,  την κατάστασή της (αν είναι ενεργή, έχει λυθεί ή πτωχεύσει).
    2. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης  (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης): το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τις σχετικές με τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
    3. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης: το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τα στοιχεία των διαχειριστών της εταιρείας α υτή τη στιγ μή .  (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ως επιλογή, επιλέγουμε το Άλλο  (ελεύθερης μορφής) και το αναφέρουμε στις υποχρεωτικές οδηγίες)
    4. Πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής: βεβαιώνει στοιχεία καταχωρημένα στο ΓΕΜΗ, όπως τα έχει εξειδικεύσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω επιλογές πιστοποιητικών (π.χ. εγγραφής στο ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό εταιρικής σύνθεσης)

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

3. Πώς μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη λύσης/ εκκαθάρισης/ εξυγίανσης/ αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π.;

Θα αιτηθείτε μέσω του www.businessportal.gr. την ηλεκτρονική έκδοση “Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών”, το οποίο περιλαμβάνει τις ανωτέρω πληροφορίες.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

4. Πώς μπορώ να λάβω Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing)

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν δύνανται μέχρι στιγμής να χορηγήσουν Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 111 του Ν. 4635/2019, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και η ενεργοποίηση   της   έκδοσης   του   ανωτέρω    νέου    Πιστοποιητικού. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε το “Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών”, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατάσταση (“status”) της επιχείρησης.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

5. Ποιο είναι το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ;

Το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ για όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα (ερώτηση 2) διαθέσιμα ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

6. Πώς γίνεται η πληρωμή του Πιστοποιητικού;

Όλη η διαδικασία έκδοσης και πληρωμής ενός Πιστοποιητικού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

7. Το Πιστοποιητικό που λαμβάνω ηλεκτρονικά είναι επίσημο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι οποιουδήποτε τρίτου;

Το Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό, το οποίο λαμβάνετε από το ΓΕΜΗ μέσω του www.businessportal.gr. είναι επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

8. Πώς μπορώ να λάβω Πιστοποιητικό θεωρημένο με Apostille;

H Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν χορηγεί Πιστοποιητικά θεωρημένα με Apostille. Για να θεωρήσετε Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με Apostille θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ να επιλέξετε το πεδίο “Επισήμανση με τη Σφραγίδα της Χάγης”. Εν συνεχεία θα λάβετε ηλεκτρονικά το εν λόγω Πιστοποιητικό ψηφιακά υπογεγραμμένο, ώστε να μπορέσετε να το θεωρήσετε με Apostille αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Κατεχάκη 56). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεώρηση δημοσίων εγγράφων με Apostille μπορείτε να δείτε στο www.apdattikis.gov.gr

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

9. Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ χορηγεί ξενόγλωσσα πιστοποιητικά;

Η   Υπηρεσία   ΓΕΜΗ   δεν   δύναται   να   εκδώσει   ξενόγλωσσα   πιστοποιητικά.   Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό στα ελληνικά και εν συνεχεία να απευθυνθεί για την επίσημη μετάφρασή του στη γλώσσα που επιθυμεί στην   μεταφραστική   υπηρεσία   του   ΥΠΕΞ   ή   σε   ανεξάρτητους   μεταφραστές συμβεβλημένους  στο  ειδικό  μητρώο  μεταφραστών  του  ΥΠΕΞ  (για  περισσότερες πληροφορίες   μπορείτε   να   απευθυνθείτε   στη   σχετική   ιστοσελίδα   του   ΥΠΕΞ https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki- ypiresia.html)

Σημειώνουμε ότι αν επιθυμείτε το Μεταφρασμένο Πιστοποιητικό να έχει θεωρηθεί με Apostille, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία θεώρησης με Apostilleκατά τα αναφερόμενα στην ερώτηση του ελληνόγλωσσου Πιστοποιητικού που θα έχετε λάβει από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ και εν συνεχεία να το καταθέσετε για μετάφραση.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

10. Ποιος είναι ο συνήθης χρόνος έκδοσης ενός Πιστοποιητικού;

Η πλειοψηφία των Πιστοποιητικών εκδίδεται εντός 2 ημερών, εκτός των Πιστοποιητικών που το σύστημα αναφέρει ότι είναι “άμεσα διαθέσιμα”, οπότε και εκδίδονται αυτόματα.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

11. Πως γίνεται διόρθωση Πιστοποιητικού, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιος λάθος;

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος σε ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό που έχετε λάβει, θα πρέπει να αποστείλετε σχετικό e-mail στο gemicert-ike@acci.gr, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στη σχετική διόρθωση και επαναπροώθηση του Πιστοποιητικού σε ορθή επανάληψη σε εσάς.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

12. Πώς λαμβάνουν Πιστοποιητικά οι εταιρείες που βρίσκονται “υπό εκκαθάριση”;

Για τις εταιρείες που βρίσκονται “υπό εκκαθάριση”, εμφανίζεται στο businessportal διαθέσιμο μόνο το Πιστοποιητικό “Άλλο Ελεύθερης Μορφής". Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε το ανωτέρω Πιστοποιητικό και στα σχόλια να γράψετε ποιο πιστοποιητικό ή αντίγραφο επιθυμείτε να λάβετε.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

13. Πώς μπορώ να λάβω επικυρωμένα αντίγραφα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ;

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ χορηγούν αντίγραφα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ κατόπιν κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο www.businessportal.gr. Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο "businessportal.gr" ως φυσικό πρόσωπο και κατόπιν να αιτηθεί την έκδοση επικυρωμένου αντιγράφου. Τα περισσότερα έγγραφα που είναι δημοσιευμένα στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, είναι απευθείας διαθέσιμα για λήψη αντιγράφου στην εφαρμογή του businessportal.gr.  Στην περίπτωση που κάποια πράξη από τη Μερίδα ΙΚΕ δεν εμφανίζεται στο businessportal.gr, τότε ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί την αίτηση “Πιστοποιητικό Ελεύθερης Μορφής” όπου αναλύει τις πράξεις ή τα στοιχεία που θέλει να λάβει.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

14. Πώς μπορώ να αναζητήσω αντίγραφο πράξης που έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ αλλά δεν το βρίσκω στα διαθέσιμα στο businessportal.gr;

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε το Πιστοποιητικό "Άλλο ελεύθερης μορφής" και στα σχόλια να γράψετε αντίγραφο ποιας πράξης ζητάτε ακριβώς.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

15. Ποιο είναι το κόστος έκδοσης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ;

Το κόστος έκδοσης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

16. Το Αντίγραφο που λαμβάνω ηλεκτρονικά είναι επίσημο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι οποιουδήποτε τρίτου;

Το Ηλεκτρονικό Αντίγραφο, το οποίο λαμβάνετε από το ΓΕΜΗ μέσω του www.businessportal.gr. είναι επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

17. Πώς μπορώ να λάβω Αντίγραφο θεωρημένο με Apostille;

H Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν χορηγεί Αντίγραφα θεωρημένα με Apostille. Για να θεωρήσετε Αντίγραφο ΓΕΜΗ με Apostille θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ να επιλέξετε το πεδίο “Επισήμανση με τη Σφραγίδα της Χάγης”. Εν συνεχεία θα λάβετε ηλεκτρονικά το εν λόγω Αντίγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο, ώστε να μπορέσετε να το θεωρήσετε με Apostille αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Κατεχάκη 56). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεώρηση δημοσίων εγγράφων με Apostille μπορείτε να δείτε στο www.apdattikis.gov.gr.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

18. Ποιος είναι ο συνήθης χρόνος έκδοσης ενός Αντιγράφου;

Η πλειοψηφία των Αντιγράφων εκδίδεται εντός  2  ημερών, εκτός αυτών που το σύστημα αναφέρει ότι είναι “άμεσα διαθέσιμα”, οπότε και εκδίδονται αυτόματα.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

30/03/2021 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ