Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Πληροφορίες ανά Νομική Μορφή   /   Ι.Κ.Ε.   /   Συχνές Ερωτήσεις Γ.Ε.ΜΗ. Ι.Κ.Ε.   /   Συχνές ερωτήσεις για σύσταση Ι.Κ.Ε. (ΥΜΣ)


Συχνές ερωτήσεις για σύσταση Ι.Κ.Ε. (ΥΜΣ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===== Απαντήσεις =====

 

1. Με ποιους τρόπους μπορεί να συσταθεί μια ΙΚΕ;

1. Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ)

 1. Σύμφωνα το άρθρο 24 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/29-07-2020) και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Πρωτ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ τεύχος Β 4619/20-10-2020) από 01/11/2020 η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (με την χρήση πρότυπου καταστατικού ή πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο e -ΥΜΣ). (Στις περιπτώσεις που ως ιδρυτής είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο η έκδοση ΑΦΜ θα γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την διαδικασία ιδρύσεως {e -ΥΜΣ}). Ως εκ τούτου μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατό να γίνονται δεκτές συστάσεις ΙΚΕ μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» του Επιμελητηρίου. Τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες αναφέρονται στο ΦΕΚ 2380/Β/21-6-2018 άρθρο 13.
  • «Άρθρο 51 Διαδικασία σύστασης, Ν. 4712/2020. Η σύσταση της ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) του άρθρου 8 του ν. 4441/2016 (Α ́ 227) είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού του άρθρου 9 είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο του άρθρου 9α του ίδιου νόμου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 49 του παρόντος.
 2. H σύσταση γίνεται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο μέσω της σχετικής εφαρμογής:  https://eyms.businessportal.gr/auth
 3. Δεν καταθέτετε φυσικό φάκελο στο ΓΕΜΗ.

2. Μέσω συμβολαιογράφου, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως ΥΜΣ

Δεν απαιτείται η χρήση του πρότυπου Καταστατικού.

 • Μετά την ολοκλήρωση της σύστασης, ο συμβολαιογράφος καταθέτει το φυσικό φάκελο της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, όχι στη ΔΟΥ.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε πιστοποιημένο ως ΥΜΣ συμβολαιογράφο.
 • Λίστα με πιστοποιημένους ως ΥΜΣ Συμβολαιογράφους υπάρχει διαθέσιμη στο παρακάτω link: http://www.businessportal.gr/Page/display_page/43
 • Αν βάσει ειδικής νομοθεσίας απαιτείται το καταστατικό να λάβει συμβολαιογραφικό τύπο π.χ στην περίπτωση εισφοράς ακινήτου, τότε η σύσταση μπορεί να γίνει μόνο μέσω Πιστοποιημένου Συμβολαιογράφου

«Άρθρο 51 Διαδικασία σύστασης, Ν. 4712/2020 2. α. Στο άρθρο 2 του ν. 4441/2016 (Α ́ 227) τροποποιείται η υποπερ. αα) της περ. α) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής: αβ) Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των προσωπικών και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών για τη σύσταση των οποίων όταν συντάσσονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.»

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

2. Mε ποιον τρόπο γίνεται η σύσταση IKE όταν υπάρχει εισφορά σε είδος κατά τη σύσταση;

Όταν κατά τη σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται εισφορά σε είδος, για την οποία απαιτείται βάσει Νόμου η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου (π.χ. εισφορά/μεταβίβαση ακινήτου), τότε η σύσταση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μόνο μέσω Συμβολαιογράφου- ΥΜΣ. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις σύστασης ΙΚΕ με εισφορά σε είδος πχ. με εισφορά λοιπών πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή ατομικής επιχείρησης, η σύσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της e- ΥΜΣ με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού, το οποίο στο άρθρο περί κεφαλαίου περιλαμβάνει σχετική πρόβλεψη "Το ανωτέρω εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε ………………… ευρώ (00.00 €) μετρητά, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα και/ή σε …………………. ευρώ (00.00 €) εισφορές σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018." (η έκθεση απαιτείται όταν η εισφορά είναι πάνω από 5000 €)

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση εισφοράς σε είδος πρέπει να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 αποτίμηση αυτής. Η σχετική έκθεση αποτίμησης πρέπει να καταχωρηθεί και δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ από τον υπόχρεο με τη χρήση της σχετικής αυτοματοποιημένης αίτησης, αμέσως μόλις η εταιρεία συσταθεί και αποκτήσει μερίδα στο ΓΕΜΗ

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

3. Δικαιολογητικά για τη σύσταση ΙΚΕ

Στην ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό. Για τη διαδικασία σύστασης στην e - ΥΜΣ δείτε στο παρακάτω link: https://eyms.businessportal.gr/auth

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

4. Από ποιον υπογράφεται η υπεύθυνη δήλωση- εξουσιοδότηση και το καταστατικό;

Η υπεύθυνη δήλωση-εξουσιοδότηση και το καταστατικό υπογράφονται από τους εταίρους ή από τρίτο πρόσωπο βάσει πληρεξουσίου. Αν εταίρος είναι νομικό πρόσωπο, υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα νομιμοποίησης.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

5. Στο πρότυπο καταστατικό στο σκοπό τι πρέπει να αναγράφεται;

Στο πρότυπο καταστατικό μπορούν να αναγράφονται μόνο οι κωδικοί και οι περιγραφές των ΚΑΔ που έχουν επιλεγεί και αναγραφεί στα έντυπα Μ3 & Μ6. Συνεπώς αν μία εταιρεία επιθυμεί να έχει στο σκοπό της περιγραφή της δραστηριότητάς της, τότε η σύσταση θα πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο σε Πιστοποιημένο ως ΥΜΣ Συμβολαιογράφο.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

6. Ποιο είναι το κόστος σύστασης μιας ΙΚΕ στην e-ΥΜΣ;
 • Το κόστος σύστασης στην e-ΥΜΣ μέχρι στιγμής είναι δωρεάν
 • Το κόστος σύστασης σε Πιστοποιημένο ως ΥΜΣ Συμβολαιογράφο ανέρχεται στο ποσό των 70€, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4441/2016 περί Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

7. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου απαιτείται;

Δεν απαιτείται η καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τη σύσταση.  

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

8. Πότε πρέπει να καταβληθεί το κεφάλαιο;

Η πιστοποίηση της καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να δηλωθεί στο ΓΕΜΗ μέσα σε ένα μήνα από την σύσταση της ΙΚΕ. (άρθρο 77 του Ν.4072/2012).

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

9. Με ποιους κωδικούς taxis γίνεται η είσοδος στην e-YMΣ;

Η είσοδος στην εφαρμογή της Ε-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/auth) γίνεται με τους κωδικούς TAXIS του φυσικού προσώπου που θα κάνει τη σύσταση.  

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

10. Υπάρχει πρόβλημα με τους κωδικούς taxis τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια ΔOY.  

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

11. Κατά τη σύσταση μιας ΙΚΕ εάν οι εταίροι είναι αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, πρέπει να έχουν ελληνικό ΑΦΜ;

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 63577/13-06-18, άρθρο 4, παρ. 2, απαραίτητη προϋπόθεση για να συστήσει κάποιος εταιρεία αποτελεί η κατοχή ελληνικού ενεργού ΑΦΜ δυνάμενου να διενεργεί συναλλαγές με την έννοια που προσδιορίζονται από τις εκάστοτε Φορολογικές Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά τη στιγμή της σύστασης της εταιρείας. 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

12. Ποια υπηρεσία εκδίδει ΑΦΜ για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα;

Σε περίπτωση που αλλοδαπό νομικό πρόσωπο είναι εταίρος σε μία υπό σύσταση ΙΚΕ, το ΑΦΜ του αλλοδαπού νομικού προσώπου εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ ή από τον Πιστοποιημένο ως ΥΜΣ Συμβολαιογράφο. Συνεπώς όταν εταίρος της υπό σύστασης ΙΚΕ είναι Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο χωρίς ελληνικό ΑΦΜ, η σύσταση της εταιρείας γίνεται στην e-ΥΜΣ αφού προηγηθεί η έκδοση του ΑΦΜ ή στον Πιστοποιημένο Συμβολαιογράφο.  

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

13. Ποια υπηρεσία εκδίδει ΑΦΜ για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα;

Σε περίπτωση που αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο είναι εταίρος σε μία υπό σύσταση ΙΚΕ  το ΑΦΜ του αλλοδαπού φυσικού προσώπου εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση ΔΟΥ. (ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού). Η έκδοση του ΑΦΜ από τη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει προηγηθεί της σύστασης της ΙΚΕ.  

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

14. Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα εταίροι χρειάζονται άδεια διαμονής;

Εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ που κατοικούν στην Ελλάδα δεν απαιτείται. Αν προέρχονται από Τρίτη χώρα και διαμένουν στην χώρα μας ή προτίθενται να διαμείνουν απαιτείται κατάλληλη άδεια διαμονής ή αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής προς τον αρμόδιο φορέα (σχετική νομοθεσία: Ν.4251/2014).  

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

15. Πως γίνεται ο προέλεγχος επωνυμίας μιας ΙΚΕ;

Σε περίπτωση που επιλέξετε την ηλεκτρονική υπηρεσίας μιας στάσης e-ΥΜΣ για τη σύσταση, ο προέλεγχος και η δέσμευση της επωνυμίας γίνεται από τον ενδιαφερόμενο σε αρχικό στάδιο της εφαρμογής.  

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

16. Τι έγγραφο απαιτείται για τη συναίνεση - παραχώρησης επωνυμίας;

Σε περίπτωση που κατά τον προέλεγχο σας ζητηθεί συναίνεση για τη χρήση της επωνυμίας από ήδη καταχωρημένη εταιρεία η συναίνεση ενδείκνυται να δίδεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή με απόφαση του Διαχειριστή (εφόσον προβλέπετε)  ή με Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής του.
Σημειώνετε η συναίνεση αφορά την άδεια χρήσης του κύριου λήμματος της επωνυμίας ή τίτλου που συσχετίζεται με την πρώτη επωνυμία. (Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η χρήση όμοιας επωνυμίας ή τίτλου από δύο εταιρείες).  

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

17. Καταχωρήθηκε λάθος ΔΟΥ τι πρέπει να κάνω;
 1. Στην περίπτωση που η σύσταση έγινε μέσω της e-ΥΜΣ (ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη ΔΟΥ που έχει καταχωρηθεί λανθασμένα για να προβεί στη διόρθωση και μετά με το ΓΕΜΗ για να γίνει και εκεί η σχετική διόρθωση.
 2. Στην περίπτωση που η σύσταση έγινε μέσω συμβολαιογράφου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ίδιο για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειε

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

18. Κάποιο στοιχείο καταχωρήθηκε λανθασμένα. τι πρέπει να κάνω;
 1. Στην περίπτωση που η σύσταση έγινε μέσω της e-ΥΜΣ (ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να σας καθοδηγήσουν.
 2. Στην περίπτωση που η σύσταση έγινε μέσω συμβολαιογράφου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ίδιο για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

30/03/2021 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 • 
ΓΕΜΗ