Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Σύσταση - Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)   /   Διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων εκτός Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)   /   Υποκ/μα Αλλοδαπών Εταιρειών


Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών

Το αρμόδιο προσωπικό του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ Ατομικών, Υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών & Λοιπών υπόχρεων του EBEA παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί και ελέγχει τα συνημμένα στην σχετική αίτηση δικαιολογητικά Ίδρυσης/εγκατάστασης των υποκαταστημάτων.

Στο Ν 4635/2019, άρθρο 98 ορίζονται τα στοιχεία (που καταχωρίζουν στο ΓΕΜΗ) τα υποκαταστήματα εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε. και στο άρθρο 99 τα στοιχεία για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών.

Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι καταχώριση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών πρέπει να υποβληθούν στο ΓΕΜΗ :

 1. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα στην οποία να προσδιορίζονται :
  • οι δραστηριότητες του υποκαταστήματος,
  • η έδρα (με την ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνσή του),
  • η επωνυμία του (ακόμα και αν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας) και
  • τα ατομικά στοιχεία (όπως ορίζονται στην παραγρ. 2, άρθρ.95, ν. 4635/2019) του νόμιμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των αρμοδιοτήτων του, ο οποίος μπορεί να οριστεί και με συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη (την οποία θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της αλλοδαπής εταιρείας).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο Νόμιμος εκπρόσωπος που θα οριστεί, θα πρέπει να είναι κάτοχος ελληνικού ΑΦΜ και πρέπει να υποβάλλει :

   α) Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους της Ε.Ε. : ακριβές αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και
   β) Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους εκτός Ε.Ε. : εφόσον διαμένει στην Ελλάδα απαιτείται Άδειας Διαμονής και εργασίας (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Κ1-884/2012 & Κ2-4900/2014) ή αποδεικτικό για υποβολή δικαιολογητικών έκδοσης Άδειας Διαμονής και εργασίας για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή ως Νομίμου Εκπρόσωπου εταιρειών, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα.
 2. Ιδρυτική πράξη και το καταστατικό της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις των εγγράφων αυτών όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστήματος αλλοδαπής ΑΕ εκτός χωρών Ε.Ε. το ελάχιστο Κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας πρέπει να είναι απαραίτητα ίσο με το ελάχιστο προβλεπόμενο κεφάλαιο το οποίο ισχύει για τις Ελληνικές ΑΕ.

 3. Βεβαίωση από το Μητρώο της αλλοδαπής, στο οποίο έχει καταχωρισθεί η εταιρεία (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού Μητρώου της χώρας προέλευσης) που να προκύπτουν η νομική μορφή, η έδρα, το κεφάλαιο & η διοίκηση / εκπροσώπηση της μητρικής εταιρείας.
 4. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Βεβαίωση Προέγκρισης της επωνυμίας ή και του διακριτικού τίτλου του υποκαταστήματος. Η συγκεκριμένη Βεβαίωση δέσμευσης επωνυμίας ισχύει για 3 μήνες και εκδίδεται με κόστος 10€, κατόπιν αποστολής αιτήματος στο e-mail: gemibranch@acci.gr και μετά από σχετικό έλεγχο της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. στο Μητρώο επωνυμιών του.
  (Προσοχή: Για τα υπό σύσταση υποκαταστήματα ο έλεγχος επωνυμίας τους καλό είναι να προηγείται, πριν συνταχθούν τα απαιτούμενα έγγραφα από τη μητρική αλλοδαπή εταιρεία, προς αποφυγή διορθώσεων, καθυστερήσεων και κόστους).
 5. Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και αποστολή όλων των ανωτέρω στο email: gemibranch@acci.gr. Σε περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή (με CD ή USB με κάθε αρχείο pdf<5MB), υπογράφεται ενώπιον της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, κατά την υποβολή αυτών.

Σημειώσεις:

 • Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που εκδίδονται στην αλλοδαπή, πρέπει να έχουν θεώρηση APOSTILLE ή προξενικής αρχής και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα - Πλην των προερχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία Δημοσίων Εγγράφων σύμφωνα με το Ν. 1497/27-11-1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων» και τον Ν.1548 της 17/23-05-1985 «Κύρωση νομική, συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου»

01/02/2022 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

 • 
ΓΕΜΗ