Υπηρεσίες ΕΒΕΑ   /   Εξωστρέφεια Επιχειρήσεων   /   Διεθνείς Αγορές - Χρήσιμα Εργαλεία


Διεθνείς Αγορές - Χρήσιμα Εργαλεία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
http://chamberdirectory.worldchambers.com/chambers/template/default_WCN.asp?i=57&k=9873423452345234988

 

Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση – TARIC
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el&Taric=&QuotaAuthorities=false&EndPub=&MeasText=&Area=&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&SimDate=20120509&StartPub=&OrderNum=&GoodsText=&ContextPath=&Level=&Expand=false


Εξωτερικό Εμπόριο - Νομοθεσία

http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/index_el.htm

Στατιστικά Στοιχεία για το Εμπόριο μεταξύ χωρών.

 

Οδηγός Επιχειρηματικότητας.
http://www.doingbusiness.org/


Αναλύσεις Διεθνών Αγορών.


Οδηγός Πρόσβασης στις  Διεθνείς Αγορές (MADB)

11/05/2012 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ