Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Πληρωμές


Ενημέρωση των Μελών του ΕΒΕΑ για εξόφληση των οφειλών από Συνδρομές

Το ΕΒΕΑ ενημερώνει τα Μέλη του ότι οι συνδρομές τους προς το Επιμελητήριο, ήταν υποχρεωτικές μέχρι και το έτος 2014 (σύμφωνα με το Ν.2081/1992 σε συνδυασμό με το άρθρο 94 του Ν.4314/2014).

Τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα, στην περίπτωση που δεν καταβληθούν οι υποχρεωτικές αυτές συνδρομές, να προχωρήσουν στην βεβαίωσή τους και να τις αποστείλουν προς είσπραξη μέσω των Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η νομοθεσία, καλεί τις επιχειρήσεις, που υπάγονται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, μέχρι τις 25/10/2021.

Η ενημέρωσή σας σχετικά με το Ποσό της οφειλής και τον κωδικό Πληρωμής μπορεί να γίνει με πρόσβαση σελίδα του ΕΒΕΑ echamber.acci.gr (Για την πρόσβαση χρειάζονται οι κωδικοί του ΓΕΜΗ BusinessPortal).

Η εξόφλησή τους μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • Στη σελίδα του ΕΒΕΑ echamber.acci.gr (όπου θα δείτε Ποσό της οφειλής και τον Κωδικό Πληρωμής)
  • Στο Ταμείο του Ε.Β.Ε.Α..

11/10/2021 ΠΗΓΗ: Τμήμα Μητρώου 

  • 
ΓΕΜΗ