Δράσεις & Προγράμματα


TECH.FOOD | Λύσεις και παρεμβάσεις για την μεταφορά τεχνολογίας και την καινοτομία στον αγρο-διατροφικό τομέα στις περιοχές της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης

TECH.FOOD

 Ευκαιρίες και σύνδεσμοι για Ευρωπαϊκές συνεργασίες σε θέματα αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος

Η βιομηχανία αγρο-διατροφικών προϊόντων είναι ένας από τους κύριους τομείς της οικονομίας της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (SEE) από την άποψη του κύκλου εργασιών, τον αριθμό των ΜΜΕ και τον αριθμό εργαζομένων. Το έργο TECH.FOOD προκύπτει από τις ανάγκες του εν λόγω τομέα, με στόχο να ορίσει κοινές στρατηγικές, εργαλεία και ευκαιρίες για την υποστήριξη της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας των επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα, με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, θεσμικών οργάνων και των επιχειρήσεων σε 7 περιοχές της SEE.

Ο κύριος στόχος είναι να υποστηρίξει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τροφίμων στην περιοχή εφαρμογής του έργου, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το έργο, που αρχικώς προτάθηκε από την επαρχία της Modena, μέσω της δημιουργίας διεθνικού δικτύου μεταξύ των παραπάνω αναφερόμενων περιοχών, θα υποστηρίξει τη δημιουργία νέων ευκαιριών για την καινοτομία και την συνεργασία μεταξύ περιφερειακών οργανισμών και ομάδων-στόχων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την εφαρμογή των διεργασιών και υπηρεσιών πιο αποτελεσματικών και βιώσιμων.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην ανανέωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, επιτρέποντας μια πιο ώριμη αντίληψη της ποιότητας των προϊόντων και μια αυξημένη συνειδητοποίηση της παραγωγής τροφίμων υψηλής τεχνολογίας, θα παράσχει στους επιχειρηματίες του τομέα νέα μεθοδολογικά και τεχνικο-επιστημονικά εργαλεία για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας της παραγωγής τροφίμων και θα εξασφαλίσει στα θεσμικά όργανα καλύτερη παρακολούθηση της τεχνολογικής έρευνας και υποστήριξης σε δραστηριότητες καινοτομίας. Η πρωτοβουλία, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας "Νότιο-Ανατολική Ευρώπη – South-Eastern Europe (SEE)", περιλαμβάνει ως εταίρους Υπουργεία, Επαρχίες, Τοπικές αρχές, Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς από Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ρουμανία και Σερβία. Το έργο θα ολοκληρώσει τις δραστηριότητές του το Μάρτιο 2012.

12/08/2016 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφορικών Συστημάτων 

  • 
ΓΕΜΗ